Kiedy dojdzie do przejścia zakładu na innego pracodawcę?

Data: 10-11-2016 r.

Co świadczy o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę? Kiedy dochodzi do przejęcia tylko części zakładu? To tylko dwa z wielu pytań, jakie towarzyszą pracodawcy w przypadku poważniejszych zmian organizacyjnych. Wiele w tym temacie podpowie orzecznictwo SN.

Przepisy prawa regulujące przejście zakładu pracy/części zakładu pracy mają na celu ochronę pracowników. Cel ten realizują przez zapewnienie im utrzymania zatrudnienia oraz dotychczasowych warunków tego zatrudnienia pomimo zmiany pracodawcy. Przy czym na początku bardzo ważne jest, aby zrozumieć, co dokładnie oznacza „przejście zakładu pracy/części zakładu pracy”.

Co wynika z orzecznictwa:

Z analizy orzecznictwa sądów polskich oraz Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego wykładni dyrektywy Rady nr 2001/23/WE z 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów albo części przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.Urz. WE L 82 z 2001 r. , s. 16, Polskie wydanie specjalne Dz.Urz. UE rozdz. 5, tom 4, s. 98) oraz jej poprzedniczki dyrektywy Rady 77/187/EWG (Dz.Urz. L 61 z 1977 r., s. 26, ze zm.) wynika, że przejście zakładu pracy polega na przejęciu faktycznego władztwa nad zakładem pracy. W tym kontekście przez zakład pracy rozumie się zorganizowany zespół składników materialnych, majątkowych, wykonywanych zadań, na bazie których nabywca może kontynuować działalność prowadzoną przez zbywcę i zatrudniać pracowników.

Elementem wskazującym na przejście zakładu pracy jest przejęcie mienia dotychczasowego pracodawcy lub wykonywanych przez niego zadań. O wystąpieniu przejścia świadczy również powstanie zapotrzebowania na pracę u nabywcy, przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania na tę pracę u zbywcy.

Podane powyżej kryteria pozwalają również ustalić, czy w danym przypadku doszło do przejścia części zakładu pracy. Przez część zakładu pracy w orzecznictwie i doktrynie rozumie się zorganizowany zespół składników, którego przejęcie skutkuje brakiem zapotrzebowania na pracę części pracowników u zbywcy, przy jednoczesnym powstaniu zapotrzebowania na pracę tych pracowników u nabywcy (zob.: wyrok SN z 8 czerwca 2010 r., I PK 214/09, LEX 60205.

Przykład:

Przejęcie zadań i istotnych składników mienia

Zakład opieki zdrowotnej zawarł ze spółką ABC umowę o świadczenie usług obsługi technicznej pawilonów, terenu szpitala oraz przyszpitalnych bloków mieszkaniowych. W następstwie zawarcia tej umowy ZOZ sprzedał spółce ABC narzędzia, które stanowiły wyposażenie pracowników zatrudnionych w dziale eksploatacji szpitala, oraz wydzierżawił pomieszczenia tego działu. Spółka w celu wykonania umowy zatrudniła pracowników obsługi technicznej ZOZ.

W przedstawionej sytuacji doszło do przejścia części zakładu pracy. Poza przejęciem zadań zostały również przekazane składniki mienia istotne do wykonania tych zadań. Z chwilą przejścia nowym pracodawcą dla pracowników obsługi technicznej, zatrudnionych dotychczas przez ZOZ, stała się spółka ABC. W takim przypadku nie ma potrzeby zawierać nowych umów o pracę z przejmowanymi pracownikami, ponieważ spółka, w momencie przejścia, stała się stroną dotychczasowych stosunków pracy tych pracowników.


Przykład:

Przejęcie zadań i zatrudnienie pracowników bez przejęcia mienia

Przedsiębiorca w celu ochrony pomieszczeń magazynowych korzystał z usług firmy ochroniarskiej ABC. Podjął jednak decyzję o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług ochroniarskich i przekazaniu wykonywania tych zadań firmie ochroniarskiej XYZ. W konsekwencji wypowiedzenia umowy firma ABC przekazała posterunki ochrony firmie XYZ. Natomiast firma XYZ zaproponowała zatrudnienie pracownikom firmy ochroniarskiej ABC zwolnionym w związku z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług.

W podanym przykładzie doszło do przejścia części zakładu pracy. Z pewnością firma ABC chroniła nie tylko jednego przedsiębiorcę, lecz również innych. W przypadku działalności ochroniarskiej decydujące o przejściu części zakładu pracy jest przejęcie zadań z zakresu ochrony. Przejęcie władztwa nad mieniem ma znaczenie drugorzędne.

Agnieszka Zwolińska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39761 )
Array ( [docId] => 39761 )