Podnoszenie kwalifikacji pracownika – umowa i porozumienie szkoleniowe

Autor: Monika Frączek
Data: 04-09-2014 r.

Kodeks pracy rozróżnia dwie sytuacje, gdy pracownik chce się dokształcać. Jedna z nich jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jeżeli pracodawca chce, aby pracownik „odpracował” zainwestowaną w niego edukację, musi podpisać z podwładnym umowę szkoleniową. Można w niej przyznać pracownikowi dodatkowe uprawnienia. Należy jednak uważać, żeby nie być zbyt „hojnym”.

Z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą musi zostać – co do zasady – zawarta na piśmie umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki stron . Nie ma obowiązku zawierania umowy szkoleniowej z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą jedynie wtedy, gdy pracodawca nie zamierza zobowiązywać pracownika do pozostawania przez określony czas w firmie po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji (art. 1034 § 3 kp), czyli nie zamierza żądać „odpracowania” np. szkolenia.
 

Ważne: Artykuł 1034 § 3 kp stanowi, że pracodawca który nie wymaga „odpracowania” kosztów, jakie poniósł na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika (np. opłaty za naukę czy kosztów dojazdów, jeżeli szkolenie odbywało się w innym mieście), może nie zawierać umowy szkoleniowej. Jednak zawarcie takiej umowy w formie pisemnej do celów dowodowych nie będzie błędem, a może być ułatwieniem (w razie wątpliwości odnośnie rodzaju podnoszenia kwalifikacji, który podjął pracownik, i przysługujących mu w związku z tym praw).


Umowa szkoleniowa powinna określać co najmniej:

 • pozytywną decyzję pracodawcy co do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika, czyli informację, że odbywa się za zgodą pracodawcy bądź odpowiednio – z jego inicjatywy,

 • wymiar zwolnień z całości lub części dnia pracy, jeżeli podnoszenie kwalifikacji w danej formie (kurs szkolenie, studia podyplomowe) będzie wymagać udzielania takich zwolnień,

 • zobowiązanie pracownika do poinformowania pracodawcy o terminie egzaminu, o którym jest mowa w art. 1032 kp (np. o terminie obrony pracy dyplomowej), jeżeli dana forma podnoszenia kwalifikacji kończy się egzaminem, na który ten przepis przewiduje obowiązek udzielenia urlopu szkoleniowego,

 • rodzaj i wysokość świadczeń dodatkowych, o ile pracodawca zdecyduje się je przyznać pracownikowi. Mogą to również być świadczenia inne niż wymienione np. w art. 1033 kp. Przykładowo pracodawca może przyznać płatny (np. 5-dniowy) urlop szkoleniowy na odbycie egzaminów w ramach sesji egzaminacyjnych po każdym roku studiów magisterskich pracownika,

 • zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych w przypadkach wskazanych w art. 1035 kp – jeśli tylko pracodawca pokryje te koszty,

 • ewentualne zapisy na korzyść pracownika, np. postanowienie, że na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami pracodawca może odstąpić od żądania zwrotu kosztów, mimo zaistnienia przypadków wskazanych w art. 1035 kp, ewentualny obowiązek pracownika pozostania w zatrudnieniu przez pewien okres (nie dłuższy niż 3 lata) po zakończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych (tzw. obowiązek odpracowania).

Natomiast w treści umowy szkoleniowej nie można m.in.:

 • zmniejszyć wymiaru urlopu szkoleniowego przysługującego obligatoryjnie pracownikowi zgodnie z art. 1032 § 1 kp,

 • postanowić o nieudzielaniu pracownikowi zwolnień od pracy na obowiązkowe zajęcia, mimo że zajęcia te w ramach danej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pokrywają się z dniówką roboczą pracownika,

 • nakazać pracownikowi odpracowywania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez okres dłuższy niż 3 lata,

 • żądać zwrotu kosztów podnoszenia kwalifikacji w sytuacjach innych niż wskazane przepisami, np. w razie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron,

 • odstąpić od umowy (cofnąć zgodę na podnoszenie kwalifikacji) w przypadku zmiany harmonogramu zajęć pracownika, choćby to kolidowało z planami biznesowymi i harmonogramami pracy obowiązującymi u pracodawcy.

Ewentualnie możliwe jest cofnięcie przez pracodawcę zgody na finansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub na udzielanie innych świadczeń dodatkowych. Natomiast cofnięcie zgody na podnoszenie kwalifikacji w całości jest bardzo wątpliwe.

Monika Frączek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35640 )
Array ( [docId] => 35640 )


Array ( [docId] => 35640 )