Pracodawca przechowuje kopie zaświadczeń ze szkoleń pracownika

Data: 27-02-2013 r.

Szkolenia, także 1-dniowe, na które pracodawca skierował pracownika, to podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pracodawca jest zobowiązany przechowywać kopie zaświadczeń z takich szkoleń w części B akt osobowych pracownika.

Definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych zawarta w Kodeksie pracy stanowi, że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Definiując pojęcie „kwalifikacji zawodowych” ustawodawca nie przesądza, w jakiej formie zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy powinno się odbywać. Wskazuje natomiast na konieczność uzyskania przez pracownika zgody pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji lub podnoszenie ich z jego inicjatywy. A zatem bez inicjatywy lub zgody pracodawcy nie możemy, w świetle regulacji kodeksowych, mówić o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracownika.

Tym samym, jeżeli zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika odbywa się za zgodą pracodawcy lub z jego inicjatywy, to bez względu na formę, w jakiej jest dokonywane (szkolną czy pozaszkolną - tj. szkoleniową), w świetle obowiązujących przepisów, powinno być uznane za podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

A zatem kilkugodzinne szkolenia skierowanych przez pracodawcę pracowników przeprowadzane przez firmy szkoleniowe powinny być uznane za podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zaświadczenia ze szkoleń należy przechowywać w części B akt osobowych

Pracodawca jest zobowiązany do założenia i prowadzenia dla każdego pracownika akt osobowych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, w części B akt osobowych pracownika przechowuje się dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, w tym dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych. W aktach osobowych należy przechowywać kopie tych dokumentów, które poświadczają podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Od powyższej zasady przepisy rozporządzenia nie wprowadzają żadnych wyjątków. Dlatego też, bez względu na formę, w jakiej odbywało się podnoszenie kwalifikacji zawodowych, jak też bez względu na ilość zaświadczeń, jakie z tego tytułu otrzymuje pracownik, wszystkie dokumenty z tym związane pracodawca ma obowiązek przechowywać w części B akt osobowych.

Pracodawca nie może zatem przechowywać zaświadczeń pracowników o odbytych szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, w osobnych teczkach (nawet imiennych).

Podstawa prawna:

  • art. 1031 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • § 6 ust. 2 pkt 2 lit. e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286).

Autor: Joanna Kaleta, prawnik, specjalista prawa pracy
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26766 )
Array ( [docId] => 26766 )