Ugoda pozasądowa – zawsze na piśmie

Autor: Grażyna Mazur
Data: 04-09-2014 r.

Konflikty pracodawców z pracownikami zdarzają się w każdej firmie. Część z nich znajduje nawet swój finał w sądzie pracy – np. spory związane z zapłatą za pracę w godzinach nadliczbowych. Wówczas sąd ma obowiązek nakłaniać strony do zawarcia ugody sadowej. Pracodawca i pracownik mogą jednak i bez namowy sądu dojść do porozumienia jeszcze przed pierwszą rozprawą lub zanim w ogóle sporna sprawa trafi do sądu - zawierając ugodę pozasądową.

Do zawarcia ugody pozasądowej może dojść wówczas, gdy pomiędzy firmą a jej pracownikiem doszło do sporu, dotyczącego przykładowo prawa pracownika do świadczeń finansowych ze strony pracodawcy. Sprawa taka nie musi kończyć się orzeczeniem sądu pracy. Można bowiem ten konflikt rozstrzygnąć w drodze kompromisu zadowalającego obie strony. Dowodem na to, że spór został w ten sposób rozstrzygnięty będzie właśnie zawarcie ugody pozasądowej.

Głównymi korzyściami ze stosowania tego rodzaju rozwiązania będą:

  • szybkie rozstrzygniecie powstałego konfliktu z pracownikiem, dzięki czemu pracodawca uniknie długotrwałego, kosztownego sporu sądowego, którego finał jest trudny do przewidzenia,

  • wynegocjowanie takiego rozstrzygnięcia, które będzie zadawalać obie strony stosunku pracy – przy czym zawarcie ugody oznacza, że obie strony muszą pójść na pewne ustępstwa, jeśli chodzi o wzajemne roszczenia,

  • stworzenie wizerunku firmy, która dba o zachowanie dobrych relacji z pracownikami, nawet w sytuacjach konfliktowych.

Forma zawarcia ugody pozasądowej

Przepisy prawa cywilnego oraz prawa pracy nie nakazują, aby ugoda pozasądowa była zawierana na piśmie. Dopuszczalne jest więc jej zawarcie również w innej formie, np. ustnie. Jednak zdecydowanie bezpieczniej jest, dla celów dowodowych, zawrzeć taką ugodę na piśmie. Nie będzie potem wątpliwości czy i w jakim zakresie strony doszły do porozumienia i zrezygnowały z części swoich roszczeń. Ponadto, zawierając ugodę w formie pisemnej, łatwiej będzie wyegzekwować od pracownika wykonanie jej postanowień.

Przedmiot ugody

O przedmiocie zawieranej ugody decyduje to, jakie są wzajemne roszczenia stron stosunku pracy. Można ją zawrzeć w przypadku niemalże każdej spornej kwestii ze stosunku pracy, a więc przykładowo w razie:

  • sporów pracowniczych dotyczących roszczeń finansowych, np. prawa pracownika do premii regulaminowej (rozstrzygnięcia niejasnych zapisów regulaminowych w tym zakresie),

  • kwestii związanych z odpowiedzialnością materialną pracowników (np. zakresu odpowiedzialności za powstałą szkodę),

  • prawa pracownika do zapłaty za godziny nadliczbowe (np. gdy spór dotyczy tego, ile godzin nadliczbowych pracownik przepracował),

  • konfliktu związanego z rozwiązywaniem umów o pracę (pracownik nie zgadza się z zastosowanym przez pracodawcę trybem rozwiązania umowy i żąda jego zmiany).

Treść ugody dotyczącej zaspokojenia roszczeń finansowych pracownika ze stosunku pracy powinna dokładnie określać przede wszystkim:

  • rodzaj świadczeń (w przypadku świadczeń pieniężnych także określenie ich wysokości),

  • sposób i termin ich spełnienia.

Ograniczenia dopuszczalności ugody

Przy zawieraniu ugody pozasądowej, której przedmiotem są różnego rodzaju roszczenia finansowe pracownika, trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach. Zgodnie bowiem z art. 84 kp pracownik nie może się skutecznie zrzec należnego wynagrodzenia za pracę czy nawet jego części.

Grażyna Mazur

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35648 )
Array ( [docId] => 35648 )


Array ( [docId] => 35648 )