Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracownika

Data: 07-12-2013 r.

Pracownik działu kadr i inne osoby, które mają dostęp do danych osobowych pracowników muszą posiadać specjalne upoważnienie do ich przetwarzania. Obowiązek nadania takiego upoważnienia ciąży na pracodawcy jako administratorze danych osobowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych (czyli w tym wypadku pracodawcę). Dotyczy to wszystkich osób, które przetwarzają takie dane w ramach działalności pracodawcy, np. zbierają je, utrwalają, przechowują lub jedynie mają do nich dostęp. Dopuszczenie do przetwarzania danych osób, które nie posiadają odpowiedniego upoważnienia, jest zagrożone sankcjami karnymi.

Chronione są wszystkie dane pracowników, które znajdują się w posiadaniu pracodawcy. Jednak ujawnianie takich danych, jak imiona, nazwiska, numery telefonów służbowych i służbowe adresy e-mail pracowników sprawujących określone funkcje w zakładzie pracy jest dozwolone, jeśli okaże się konieczne ze względu na funkcjonowanie zakładu i jego zadania (np. wobec kontrahentów, klientów itd.).

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych nadaje administrator danych, czyli – w stosunku do danych kadrowych – pracodawca. Czynność tę pracodawca może wykonywać osobiście lub też upoważnić inną osobę, np. pracownika działu kadr, do jej wykonywania w swoim imieniu. Prawo pracy nie reguluje sposobu umocowania do wykonywania czynności w imieniu i na rzecz pracodawcy. Należy zatem przyjąć, że takie umocowanie może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo).

Z pełnomocnictwa powinien wynikać jego zakres. Warto więc wymienić w jego treści możliwość nadawania upoważnień do przetwarzania danych. Nie ma też przeszkód, aby zapisać, że pełnomocnik jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pełnomocnictwie pierwotnym.

Sylwia Mizerek


Zobacz także:


Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz tryb jego nadawania można znaleźć w miesięczniku Prawo pracy Personel od A do Z.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33302 )
Array ( [docId] => 33302 )