Zaświadczenie lekarskie należy przechowywać w oryginale

Data: 30-04-2013 r.

Do teczki akt osobowych (część „B”) pracodawca powinien wpiąć oryginał zaświadczenia lekarskiego z badań okresowych.

Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe.

Akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:

  • w części A - dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie;
  • w części B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:
    • umowę o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie - potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków, a także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę,
    • dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy,
    • pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami i informacjami określonymi w § 3 oraz zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
    • oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w art. 1891 Kodeksu pracy,

Przechowywanie w aktach osobowych odpisów lub kopii składanych przez pracownika dokumentów, dotyczy dokumentów będących jego własnością, czyli głównie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, czy dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które pracownik przedstawia ubiegając się o zatrudnienie. Wymóg ten wynika stąd, że akta osobowe danego pracownika pozostają cały czas w firmie podczas, gdy pracownik korzysta z tych samych dokumentów szukając już nowej pracy. Nie można mu więc ich zabrać.

Nieco inaczej natomiast wygląda sprawa zaświadczenia lekarskiego. Na badania profilaktyczne kieruje bowiem pracownika pracodawca i to on ponosi ich koszty. Można więc uznać, że uzyskane w wyniku badań zaświadczenie należy do pracodawcy i jest mu niezbędne, aby móc dopuścić pracownika do pracy. Dlatego też do akt osobowych należy wpiąć oryginał zaświadczenia, a pracownik otrzymuje jego kopię.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 26775 )
Array ( [docId] => 26775 )