Zleceniobiorca również może poczuć się dyskryminowany

Data: 20-02-2013 r.

W stosunku do zleceniobiorców należy stosować przepisy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Na mocy tego aktu również zleceniobiorców należy traktować jednakowo w zakresie wynagradzania.

Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy.

Do umowy zlecenia nie stosuje się przepisów antydyskryminacyjnych przewidzianych w Kodeksie pracy.

Nowe zasady równego traktowania wynikające z regulacji UE

W stosunku do zleceniobiorców będą natomiast miały zastosowanie regulacje o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Przepisy te regulują kwestie przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Stosuje się je między innymi do osób fizycznych, np. zleceniobiorców.

Na ich podstawie nie można mówić o dyskryminacji, jeśli dochodzi do np. odmiennego traktowania ze względu na wiek i gdy polega to na ustalaniu dla celów zabezpieczenia społecznego różnych zasad przyznawania lub nabycia prawa do świadczeń.

Zgodnie z tymi przepisami zakazuje się nierównego traktowania osób fizycznych ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość w zakresie dostępu i warunków korzystania z zabezpieczenia społecznego.

Nie można jednak uznać, iż zleceniodawca narusza zasady równego traktowania ustalając kwoty wynagrodzenia netto na tym samym poziomie, jeśli w przypadku poszczególnych osób skutkuje to ustaleniem różnych kwot brutto (w związku z różnymi zobowiązaniami wobec ZUS).

 

Istotne jest, aby zleceniodawca ustalił wynagrodzenie wypłacane „na rękę” na równym poziomie przy uwzględnieniu kryterium pracy jednakowej jakości. Gdyby ustalił on różne wynagrodzenie na rękę za taką samą pracę kobiecie i mężczyźnie, naraziłby się na zarzut naruszenie zasad równego traktowania.

Podstawa prawna:

  • art. 735 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.),
  • art. 2, art. 112 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 1, art. 2, art. 4 pkt 2, art. 5 pkt 8 lit. b, art. 6, art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. nr 254, poz. 1700).

Autor: Katarzyna Tryniszewska, adwokat
Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26765 )
Array ( [docId] => 26765 )