Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Autor: Łechtańska Anna
Data: 30-10-2012 r.

Jeżeli w wyniku niewykonania bądź też nienależytego wykonania swoich obowiązków pracownik wyrządzi szkodę pracodawcy, wówczas ponosi on odpowiedzialność materialną w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę.

Kiedy pracownik będzie odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Za szkodę wyrządzoną pracodawcy pracownik poniesie odpowiedzialność majątkową tylko, jeżeli były to normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła dana szkoda.

Kodeks pracy uzależnia odpowiedzialność pracownika od tego, czy miało miejsce wykonanie lub niewykonanie obowiązków jakie do niego należały i czy nastąpiło to z jego winy.

Po stronie pracodawcy leży obowiązek udowodnienia winy pracownika oraz okoliczności, które uzasadniają odpowiedzialność pracownika za szkodę. Powinien on również wykazać wysokość szkody powstałej z winy pracownika.

Ograniczenia odpowiedzialności pracownika

W przypadku, kiedy do powstania szkody przyczynił się pracodawca lub inna osoba trzecia, wtedy pracownik nie będzie ponosić odpowiedzialności materialnej za powstałą lub zwiększoną w ten sposób szkodę.

Odpowiedzialność pracownika będzie wyłączona również wówczas, gdy jest to związane z ryzykiem działalności pracodawcy, jeżeli miało miejsce działanie w granicach dopuszczalnego ryzyka.

Naprawienie szkody przez pracownika

Odszkodowanie, jakie przysługuje pracodawcy nie może być większe niż wysokość trzykrotnego wynagrodzenia pracownika na dzień, w którym nastąpiło wyrządzenie szkody.

Kwota może zostać jednak obniżona, jeżeli pracodawca zawrze z pracownikiem ugodę, która regulować będzie kwestie naprawienia szkody, w tym pomniejszenie kwoty odszkodowania, jakie przysługiwać będzie pracodawcy.

W przypadku, kiedy naprawienie szkody następuje na podstawie ugody sądowej, decyzją sądu wysokość kwoty odszkodowania również może zostać odpowiednio obniżona, na co wpływ będą mieć okoliczności sprawy, w tym kwestie stopnia winy pracownika.


Zobacz także:

Łechtańska Anna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26810 )
Array ( [docId] => 26810 )