Plan urlopów może wprowadzić każdy pracodawca

Data: 31-12-2012 r.

Udzielanie urlopów może nastąpić w dwóch trybach: na wniosek pracownika lub zgodnie z planem urlopów. Taki plan muszą tworzyć pracodawcy, u których w zakładzie działają zakładowe organizacje związkowe, chyba że związki zawodowe zgodzą się na nieustalanie planu. Pozostali pracodawcy mogą, choć nie muszą tworzyć takiego dokumentu.

Tworząc plan urlopów, pracodawca ma pewność, że urlopy będą wykorzystywane zgodnie z planem. Nie będzie potrzeby każdorazowego uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopów.

Gdy nie ma planu – wniosek urlopowy

W przypadku gdy pracodawca nie tworzy planu urlopów, pracownikom są udzielane urlopy wypoczynkowe na ich wniosek, po porozumieniu się z pracodawcą co do terminu rozpoczęcia i zakończenia urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo.

Przykład:

Pracownik nabył prawo do 26 dni urlopu z dniem 1 stycznia (nie jest to jego pierwsza praca i jest zatrudniony na czas nieokreślony). W dniu 1 lutego złożył pracodawcy wniosek o udzielenie mu 10 dni urlopu. Pracownik ma prawo złożyć taki wniosek, a pracodawca, jeżeli nieobecność pracownika nie zakłóci toku pracy, powinien udzielić mu urlopu.

Okres na jaki tworzy się dokument

Przepisy prawa pracy nie określają, na jaki okres ma zostać ustalony plan urlopów. W praktyce najczęściej spotyka się plany urlopów sporządzane na cały rok kalendarzowy. Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca sporządził je na okresy krótsze niż rok, np. na pół roku, na kwartał.

Wprowadzenie planu

Przepisy nie określają terminu na ustalenie planu. Jednak powinien on zostać utworzony i podany do wiadomości pracowników najpóźniej na dzień przed datą, od jakiej plan ma obowiązywać.

Przykład:

Pracodawca tworzy plan urlopów na rok. W takiej sytuacji musi on być gotowy i podany do wiadomości pracowników najpóźniej ostatniego dnia roboczego firmy w roku poprzedzającym rok, na który ustalono plan. A zatem, jeśli plan ma obowiązywać od 1 stycznia danego roku, to musi zostać podany do wiadomości pracowników najpóźniej 31 grudnia roku poprzedniego, o ile jest to dzień roboczy w firmie. Pracownicy mają bowiem prawo rozpocząć wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego, począwszy od pierwszego dnia roku kalendarzowego, na który stworzono plan urlopów.

Jeśli natomiast plan urlopów pracodawca sporządza kwartalnie, to wówczas powinien on zostać podany pracownikom do wiadomości najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem okresu (kwartału), na jaki plan ma obowiązywać.

Podanie do wiadomości pracowników

Plan urlopów należy ustalić odpowiednio wcześnie i podać do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w firmie. Można wywiesić go na tablicy informacyjnej lub rozesłać do wiadomości pracowników wewnętrzną pocztą lub e-mailem. Można również umieścić plan urlopów w wewnętrznej sieci internetowej firmy – intranecie. Sposób podawania do wiadomości pracowników ważnych dla nich informacji, np. planu urlopów, trzeba określić w przepisach wewnątrzzakładowych (regulamin pracy) albo w umowach o pracę (gdy pracodawca nie ustala regulaminu pracy).

W przeciwnym razie pracodawca będzie musiał każdorazowo podawać do wiadomości wszystkie informacje pracownikom, dbając o potwierdzenie (najlepiej pisemne), że pracownicy zostali z nimi zapoznani.

Umieszczenie zapisu w regulaminie/umowie o pracę o sposobie podawania informacji do wiadomości pracowników zobowiązuje pracownika do zapoznania się z informacjami umieszczonymi w danym miejscu oraz stwarza domniemanie, że pracownik się je przeczytał. Pracodawca nie ma wówczas obowiązku dodatkowo zawiadamiać pracownika o ustaleniu planu urlopów i umieszczeniu go np. na tablicy informacyjnej.

Podstawa prawna:

  • art. 153, art. 1552a, art. 158, art. 161– 168, art. 1821 § 6, art. 1823, art. 183, art. 205 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • art. 35 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, ze zm.).

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska, prawnik, specjalista prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Michał Tomaszewski


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 26959 )
Array ( [docId] => 26959 )