Dotacje w sprawozdaniu finansowym organizacji pozarządowej

Data: 02-02-2016 r.

Rzeczywiście otrzymane dotacje, przeznaczone na nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych, wykazuje się w bilansie NGO. Jeśli są one przeznaczone na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży i nabycie bądź wytworzenie aktywów trwałych muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w rachunku zysków lub strat. Co więcej, wykazuje się je w rachunku przepływów pieniężnych, a niekiedy również w informacji dodatkowej.

Prawidłowe prowadzenie rachunkowości i finansów, polegające na rejestracji zdarzeń gospodarczych, a także prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej powoduje, że organizacje pozarządowe znajdują się w posiadaniu przejrzystego obrazu prowadzonej działalności. Do takich operacji należą otrzymywane dotacje stanowiące istotny zakres przychodów.

Ujęcie bilansowe

 

W bilansie są wykazywane jedynie rzeczywiście otrzymane dotacje przeznaczone na nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych, ujęte na koncie 84 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Wykazuje się je w pozycji B.IV.2 pasywów bilansu jako „Inne rozliczenia międzyokresowe”. Przy czym dotacje wykazuje się w bilansie w wartości netto, co oznacza, iż kwoty otrzymane pomniejsza się o odpisy dokonane równolegle do amortyzacji.

Kwoty dotacji zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z tych źródeł (Wn konto 84, Ma konto 76-0).

Rachunek zysków i strat

Rzeczywiście otrzymane dotacje przeznaczone na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży i nabycie lub wytworzenie aktywów trwałych (odniesione na konto 76-0) wykazuje się w pozycji D.II porównawczego rachunku zysków i strat lub w pozycji G.II wariantu kalkulacyjnego – jako „Dotacje”. Jako „Dotacje” w pozycji D.II (wariant porównawczy) lub G.II (wariant kalkulacyjny) wykazuje się także kwoty przypadającej na dany okres sprawozdawczy raty odpisu dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie aktywów trwałych, dokonywanego równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (Wn konto 84, Ma konto 76-0).

Nieco inaczej wykazuje się dotacje do cen sprzedaży produktów i towarów, które w księgach rachunkowych ujmowane są odpowiednio jako przychód ze sprzedaży produktów na koncie 70-0 „Sprzedaż produktów” lub jako przychód ze sprzedaży produktów na koncie 73-0 „Sprzedaż towarów”. W rachunku zysków i strat dopłaty te (dotacje) powinny podlegać wykazaniu jako „Przychody netto ze sprzedaży produktów” (w pozycji A.l) lub jako „Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów” (w pozycji A.II wariantu kalkulacyjnego bądź w pozycji A.IV wariantu porównawczego).

Z chwilą otrzymania jakiejkolwiek kwoty dotacji podlegającej opodatkowaniu powstaje obowiązek podatkowy od otrzymanej kwoty, która stanowi kwotę brutto. Warto dodać, że zwrócone kwoty dotacji, subwencji czy dopłaty umniejszają obrót podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

Grzegorz Magdziarz, dyrektor finansowy, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38548 )
Array ( [docId] => 38548 )