Upewnij się, czy poprawnie wykazujesz kwotę ryczałtową

Data: 30-07-2018 r.

Czy w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi, we wniosku o dofinansowanie należy wskazać, co wchodzi w skład kwoty ryczałtowej?

Przy stosowaniu kwot ryczałtowych, jako jednej z uproszczonych metod rozliczania kosztów, we wniosku o dofinansowanie należy wskazać i uzasadnić każdy wydatek wchodzący w skład takiego typu kwoty, na przykład dotyczącej określonego zadania.

 

Kiedy mamy do czynienia z kwotą ryczałtową

Kwota ryczałtowa jest kwotą uzgodnioną za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Budżet podlega ocenie na etapie prac komisji oceny projektów pod kątem racjonalności. Ocena kwalifikowalności każdego z wydatków polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego oraz z wytycznymi, które w zakresie kwalifikowalności wydatków obowiązują obecnie, tj. do 2020 roku.

Zgodnie z pkt 6.6 wytycznych wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane, jako wydatki objęte uproszczoną metodą.

Niemniej jednak, instytucja będąca stroną umowy, zobowiązuje beneficjenta w umowie o dofinansowanie do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Jak weryfikujemy wydatki

W przypadku kwot ryczałtowych weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane, określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte.

Przykład:

Rozliczenie jest uzależnione od zrealizowania danego działania, ale może być również dokonywane w etapach, w zależności od specyfiki projektu. Na przykład, gdy w ramach projektu zakłada się realizację różnych etapów działania, które mogłyby być objęte kilkoma kwotami ryczałtowymi.

Źródło:
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
Katarzyna Trzpioła specjalista ds. finansów i rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40940 )
Array ( [docId] => 40940 )