Działalność odpłatna – jak ją zaprezentować w sprawozdaniu finansowym

Data: 22-05-2018 r.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje wyodrębniać księgowo – przychody, koszty i wynik według rodzajów działalności. Jest to niezbędne też dla prezentacji w rachunku zysków i strat wg załącznika nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Definicje rodzajów działalności zawiera ustawa o działalności pożytku publicznego, która wskazuje w art. 7, iż działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, w sferze zadań publicznych, za które nie pobierają one wynagrodzenia.

Natomiast w art. 8 wskazano, iż działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

  • działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, za które pobierają one wynagrodzenie;
  • sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:

─ rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub

─ integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawie za 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;

  • sprzedaż przedmiotów darowizny.

W świetle art. 9 ustawy ważne jest, aby odpłatność nie była wyższa niż koszty prowadzenia tej działalności, inaczej stanie się ona działalnością gospodarczą. Ustawa posługuje się określeniem działalność, odpłatność, a nie częściowa odpłatność.

Jeśli zatem na prowadzenie określonego działania, projektu jednostka otrzymuje częściową dotację – dofinansowanie do różnicy między kosztami prowadzenia działalności a odpłatnością od użytkowników beneficjentów, to taką działalność w całości należy zaprezentować jako działalność odpłatną.

W konsekwencji całokształt przychodów i kosztów tej działalności należy pokazać jako przychody i koszty właśnie z działalności odpłatnej.

dr Katarzyna Trzpioła

specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40903 )
Array ( [docId] => 40903 )