Wykorzystałeś dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem? Sprawdź, co Cię czeka

Data: 24-04-2018 r.

W momencie gdy naruszamy przepisy prawa oraz zapisy dokumentacji konkursowej podczas ubiegania się o dofinansowanie lub samej realizacji projektu, grozi nam ryzyko pozbawienia możliwości ubiegania się o dotację przez kilka lat. Zakaz ten przyjmuje nazwę wykluczenia. Wykluczenie obowiązuje przez czas określony i jest uregulowane przepisami krajowymi.

Ubieganie się o dofinansowanie wiąże się nie tylko z przyjemnościami, jak otrzymanie środków finansowych na plany inwestycyjne, lecz również z obowiązkami, związanymi z przestrzeganiem celów projektu i działania, zrealizowaniem kompletnej inwestycji czy też złożeniem zgodnych z prawdą oświadczeń.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak poważne mogą być sankcje za nieprzestrzeganie zasad związanych z ubieganiem się o dotację oraz realizacją projektu. Warto wiedzieć, że kwestii związanych z dotacją nie regulują jedynie zapisy dokumentacji konkursowej, lecz również przepisy krajowe, w tym ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wykluczenie jest bezpośrednio związane z sytuacją, w której beneficjent jest zmuszony do zwrotu pozyskanych środków unijnych. Według zapisu art. 207 wspomnianej ustawy, w przypadku gdy środki przeznaczone na realizację projektu zostały:

  • wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
  • wykorzystane z naruszeniem procedur,
  • pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

─ to podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, na wskazany w tej decyzji rachunek bankowy.

Do wykluczenia beneficjenta z możliwości otrzymania dotacji dochodzi, gdy beneficjent:

  • nie zwróci środków w wyznaczonym terminie lub
  • otrzyma płatności na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę, lub
  • znajdzie się w okolicznościach, które wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiot upoważniony do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi – osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez wyżej wymienione podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym.

Artykuł 207 wspomnianej ustawy stanowi, że wykluczenie trwa 3 lata. Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, w którym decyzja wydana przez instytucję stała się ostateczna. W praktyce oznacza to, że przestajemy być wykluczeni po 3 latach od dokonania zwrotu dofinansowania.

Małgorzata Aleksander starszy konsultant ds. inwestycji i rozwoju biznesu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej według RODO

pobierz

Inwentaryzacja roczna w NGO

pobierz

Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej

pobierz

Odpowiedzialność zarządu za zaległości podatkowe NGO

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40904 )
Array ( [docId] => 40904 )