Zmiany w podatku od nieruchomości w 2016 roku

Data: 10-03-2016 r.

W 2016 roku art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymał brzmienie: Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży.

Zmiana wynikała z wątpliwości organów podatkowych co do możliwości stosowania zwolnienia w sytuacji, gdy nieruchomości stowarzyszenia są jednocześnie wykorzystywane na prowadzenie działalności objętej zwolnieniem z podatku od nieruchomości oraz do działalności gospodarczej, która ze zwolnienia nie korzysta. Ze zwolnienia będą mogły korzystać grunty i budynki lub ich części, które są zajęte wyłącznie na prowadzenie działalności statutowej wśród dzieci i młodzieży w zakresie określonym w tym przepisie. Jednocześnie przeredagowano treść tego przepisu, gdyż zwolnienie to powinno obejmować budynki lub ich części oraz grunty zajęte na wskazane w ustawie cele. Nie jest niezbędne wskazywanie w nim budowli, które podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy są związane z działalnością gospodarczą, a zastosowanie omawianego zwolnienia jest w tym zakresie wyłączone.

Przykład:

Płatne szkolenia w obiekcie edukacyjnym

Stowarzyszenie, które zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży w zakresie ekologii posiada budynek użytkowy, w którym prowadzi bezpłatne i cykliczne wykłady na temat przetwarzania biomasy, gazów cieplarnianych i innych zagadnień ochrony środowiska. Jest to główna forma aktywności stowarzyszenia. W tych samych pomieszczeniach odbywa płatne szkolenia dla pracowników firm w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Jest to działalność, która została zgłoszona do KRS jako działalność gospodarcza.

W takim przypadku stowarzyszenie nie będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, gdyż jednocześnie wykorzystuje nieruchomości na prowadzenie działalności objętej zwolnieniem oraz do działalności gospodarczej, która ze zwolnienia z podatku od nieruchomości nie korzysta.

Podobne doprecyzowanie otrzymał art. 7 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, który określa zwolnienie od podatku od nieruchomości znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową,

b) budynki i budowle trwale związane z gruntem.

Zmiana tego przepisu ma na celu zawężenie przypadków zwolnienia z podatku od nieruchomości przedmiotów opodatkowania znajdujących się w parkach narodowych.

Takie samo zamierzenie, czyli zawężenie zwolnienia, ma nadanie nowego brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nowelizacja ma na celu wyłączenie stosowania zwolnienia w sytuacji, gdy Skarb Państwa będący właścicielem gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, przekazuje te grunty innym podmiotom niż wymienione w art. 217 Prawa wodnego (urzędy morskie, regionalne zarządy gospodarki wodnej, parki narodowe) w posiadanie zależne. W takiej sytuacji, mimo że obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości przechodzi, zgodnie z regułą wyrażoną w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, na posiadaczy, którzy mogą prowadzić na tych gruntach dowolny rodzaj działalności, to nie pobiera się od nich podatku od nieruchomości od tych gruntów, gdyż zwolnienie ma charakter przedmiotowy. Dlatego zdecydowano o wyłączeniu z zakresu stosowania tego zwolnienia gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne przekazanych w posiadanie innym podmiotom, niż wymienione w art. 217 Prawa wodnego. Ograniczenie nie będzie dotyczyć gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pod powierzchniowymi wodami płynącymi jezior, gdyż zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne nie podlegają one obrotowi cywilnoprawnemu.

Kogo dotyczy zmiana

Znowelizowane przepisy w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości rozszerzają zakres opodatkowania. Zwiększy się zakres przedmiotów opodatkowania znajdujących się w parkach narodowych oraz podmiotów, które wzięły np. w dzierżawę od Skarbu Państwa grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Nie będą zwolnione z podatku również nieruchomości stowarzyszeń, gdy statutowa działalność prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży, ale jednocześnie wykonują one działalność gospodarczą w tych nieruchomościach.

Bogdan Świąder, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38695 )
Array ( [docId] => 38695 )