Mieszkanie na start już od 1 stycznia 2019 r.

Data: 05-04-2019 r.

Już od stycznia 2019 roku osoby chcące wynająć nowe mieszkanie będą mogły ubiegać się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat. Parlament zaakceptował program „Mieszkanie na start”. To wielka szansa dla osób, które nie mogą wziąć kredytu na własne mieszkanie. Dowiedz się, na jakich zasadach będzie działał program.

Czym jest Mieszkanie na Start

Program Mieszkanie na Start jest systemem dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań, a także lokali, które zostały poddane działaniom rewitalizacyjnym, w ramach współpracy inwestorów z gminami. Stanowi on modyfikację wprowadzonego, dwa lata temu, programu Mieszkanie Plus, który niestety, kompletnie się nie sprawdził. W ciągu bowiem całego okresu jego trwania, nie zostało oddane do użytku ani jedno nowe mieszkanie, od podstaw budowane w jego ramach. Powstaje zatem istotna wątpliwość, czy program Mieszkanie na Start nie okaże się powtórką z rozrywki.

Tak jak program Mieszkanie Plus, Mieszkanie na Start skierowany będzie do osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania, ale jednocześnie, wysokość ich zarobków wyklucza ubieganie się o lokal socjalny, czy też komunalny. Również kierowany jest do tych odbiorców, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie uzyskać kredytu hipotecznego. W takiej właśnie sytuacji znajduje się około 40 proc. Polaków, z czego większość stanowią ludzie młodzi.

Głównym celem Mieszkania na Start jest stymulowanie rynku poprzez dopłaty do czynszu dla przyszłych wynajmujących. Program ten, również nie zakłada bezpośredniego angażowania środków publicznych, w realizację planowanych inwestycji. Czyli głównymi wykonawcami mają być podmioty prywatne, a niezbędne środki budżetowe, które przeznaczone mają być na dopłaty, pochodzić mają z zakończonego programu Mieszkanie dla Młodych.

Środki przeznaczone na Mieszkanie na Start

W 2019 roku na dopłaty ma być przeznaczone 200 mln zł, natomiast w kolejnych latach sumy będą wynosić:

 • 400 mln zł – dla 2020 r.,

 • 600 mln zł – dla 2021 r.,

 • 800 mln zł – dla 2022 r.,

 • 1000 mln zł – lata 2023-2025,

 • 1200 mln zł – od 2026 r.

Kiedy rusza program

System dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań i lokali w budynkach poddanych rewitalizacji, w ramach współpracy inwestorów z gminami ma ruszy

1 stycznia 2019 roku. Jednak wyjątek stanowić tu będą: art. 7, art. 9, art. 13 ustawy z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2018 r. poz. 1540), które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czas, w ciągu którego, zainteresowani będą mogli pobierać dopłaty, będzie wynosił 15 lat. O dopłaty będą mogli ubiegać się nie tylko pierwsi najemcy, ale również ci, którzy zasiedlą mieszkania w ciągu 20 lat od momentu ukończenia inwestycji.

Gdzie będzie można składać wnioski

Każda gmina, która zawrze z inwestorem umowę dotyczącą inwestycji mieszkaniowej, będzie przeprowadzać nabór wniosków o zawarcie umów najmu mieszkań, będących przedmiotem tejże inwestycji. Gmina dokona wyboru kandydatów na najemców w oparciu o określone wcześniej warunki. Będą one motywowane przede wszystkim lokalną sytuacją społeczną i mieszkaniową, jak również będą posiadać różną wagę, w zależności od ich istotności, dla efektywnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na danym terenie.

Jeśli przyznaniem dopłaty Mieszkanie na Start zainteresowani będą małżonkowie, to wniosek powinien być złożony przez jednego z nich (będzie to wtedy równoznaczne ze zgodą współmałżonka na ubieganie się o dopłaty, z konsekwencją w postaci uruchomienia w przypadku przyznania dopłat, okresu ich stosowania wobec obu małżonków). Następnie, na podstawie oceny wniosków o zawarcie umów najmu, która dokonana zostanie w oparciu o określone kryteria, gmina sporządzi listę kandydatów, wraz z oceną punktową. Największe szanse na wynajęcie mieszkania, będą mieć oczywiście osoby, z najwyższą punktacją

Jakie załączniki do wniosku

Do wniosku trzeba będzie dołączyć takie dokumenty jak:

 • kopia umowy najmu mieszkania, która zawiera powierzchnię wynajmowanego lokalu oraz dane współmałżonka, będącego najemcą,

 • oświadczenie dotyczące ograniczeń w zakresie majątkowym,

 • oświadczenie motywowane szczególnymi przypadkami stosowania dopłat, uregulowanymi w projektowanej ustawie (czyli np. wspólnym zamieszkiwaniem z osobą, która była wcześniej najemcą lokalu, w związku z najmem, do którego stosowane były dopłaty),

 • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy,

 • oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa, za okres wskazany w art. 5 ust. 2 (z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych jego członków, a także informacji w zakresie dochodów uzyskanych lub też utraconych z uwzględnieniem obowiązku ustalenia, czy uwzględniany dochód jest cały czas uzyskiwany).

Wszystkie oświadczenia i dokumenty będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. W momencie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, beneficjent zostanie wezwany do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu poszczególnych osób, które wchodzą w skład danego gospodarstwa domowego.

Zasady przyznawania dopłat

Jak już zostało wspomniane wcześniej, nabór wniosków o przyznanie dopłat, przeprowadzać będzie gmina, o wcześniej już ustalone kryteria pierwszeństwa. Zostaną one określone na podstawie bieżącej sytuacji społecznej i mieszkaniowej, na danym terenie.Podobnie jak w przypadku programu Mieszkanie Plus, może to być liczba posiadanych dzieci, niepełnosprawność lub też migracja za pracą.

Po analizie złożonych wniosków nastąpi ogłoszenie listy najemców, z którymi zostaną zawarte umowy najmu. Głównym warunkiem jej podpisania, będzie zdolność najemcy do terminowego opłacania czynszu. Również, co bardzo ważne, każdy kto ubiegać się będzie o Mieszkanie na Start, nie może posiadać innego mieszkania. Warto też wspomnieć tu, że najemca, który będzie uzyskiwał dopłatę nie będzie mógł podnajmować całego lub części lokalu.

Każda dopłata będzie przyznawana na okres 15 lat i będzie stałej wysokości. Jednak należy być przygotowanym na to, że gmina, co roku będzie weryfikować prawo do dofinansowania, w zakresie dalszego spełniania kryteriów dochodowych. Wpływ na nie będzie miała również zmiana liczby członków gospodarstwa domowego, która spowodowana może być urodzeniem, czy też przysposobieniem dziecka. Jeśli otrzymujący dopłatę przekroczy kryterium dochodowe, dopłata zostanie wstrzymana. Jednak będzie możliwe jej wznowienie, ale z zastrzeżeniem, że cały okres pobierania dopłat nie przekroczy, ustalonych 15 lat

Dla kogo Mieszkanie na Start

Aby ubiegać się o dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start, trzeba spełnić następujące warunki:

 • najemcą musi być osoba fizyczna,

 • najemcą może być obywatel Polski, mieszkający na terytorium kraju lub cudzoziemiec, który posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej (lub przebywa tu na podstawie jednego z określonych w ustawie kryteriów),

 • zainteresowany nie może być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

 • najemcy nie może także przysługiwać w całości lub w części spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

 • należy spełniać kryterium dochodowe, określone przez ustawę, w odniesieniu do liczebności rodziny,

 • posiadać zdolność do terminowego opłacania czynszu,

 • mieszkanie musi być zasiedlane po raz pierwszy, wyjątkiem są natomiast inwestycje objęte Specjalną Strefą Rewitalizacji.

Jakie kryterium dochodowe

Wszyscy zainteresowani programem Mieszkanie na Start będą musieli spełniać kryteria dochodowe, które zostały określone w umowie. W przypadku osoby samotnej, próg ten określono na 60 proc. Ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli jest to suma 2,5 tys. zł. Wzrasta ona o 30 proc. za kolejnego członka gospodarstwa domowego. Przykładowo zatem, dla rodziny 2+2 maksymalny dochód na każdą osobę, wyniesie ok. 1,6 tys. zł.

Próg dochodowy dla beneficjentów

Beneficjent

Próg dochodowy

Gospodarstwo domowe jednoosobowe

2 562,91 zł netto

Gospodarstwo domowe dwuosobowe

3 844,36 zł netto

Gospodarstwo domowe trzyosobowe

5 125,81 zł netto

Gospodarstwo domowe czteroosobowe

6 407,27 zł netto

Gospodarstwo domowe pięcioosobowe

7 688,72 zł netto

Gospodarstwo domowe sześcioosobowe

8 970,17 zł netto

Ile będą wynosić dopłaty

Wysokość dopłaty zależeć będzie od liczby członków gospodarstwa domowego, a także lokalizacji wybranej przez nas nieruchomości. Jej miesięczna wysokość obliczana będzie na podstawie kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, który obowiązuje w danej gminie (czyli tzw. powierzchni normatywnej mieszkania, która uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących mieszkanie, a także współczynnika dopłaty ustalonego na stałym poziomie 1,8 proc.).

Dla przykładu, rodzina 2+2 mieszkająca w Toruniu, obecnie otrzymywałaby dopłatę wynoszącą 434 zł, w Warszawie 561 zł, we Wrocławiu 471 zł, natomiast w Gdańsku mogłaby liczyć na 491 zł dofinansowania.

Maksymalna wysokość dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start w poszczególnych lokalizacjach

Gminy

Miesięczna wysokość dopłaty

1 os./gosp

2

os./gosp

3

os./gosp

4

os./gosp

5

os./gosp

Wrocław

gminy sąsiadujące

woj. dolnośląskie

7,24 zł (1m2)

6,39 zł (1m2) 5,54 zł (1m2)

145 zł

128 zł

111 zł

254 zł

224 zł

194 zł

362 zł

320 zł

277 zł

471 zł

415 zł

360 zł

580 zł

511 zł

443 zł

Bydgoszcz

gminy sąsiadujące

6,68 zł (1m2) 5,96 zł (1m2)

134 zł

119 zł

234 zł

208 zł

334 zł

298 zł

434 zł

387 zł

534 zł

476 zł

Toruń

gminy sąsiadujące

woj. kujawsko-pomorskie

6,68 zł (1m2)

5,96 zł (1m2)

5,23 zł (1m2)

134 zł

119 zł

105 zł

234 zł

208 zł

183 zł

334 zł

298 zł

262 zł

434 zł

387 zł

340 zł

534 zł

476 zł

419 zł

Lublin

gminy sąsiadujące

woj. lubelskie

6,45 zł (1m2)

5,82 zł (1m2)

5,19 zł (1m2)

129 zł

116 zł

104 zł

226 zł

204 zł

182 zł

323 zł

291 zł

266 zł

419 zł

378 zł

338 zł

516 zł

466 zł

416 zł

Gorzów Wielkopolski

gminy sąsiadujące

6,07 zł (1m2)

5,81 zł (1m2)

121 zł

116 zł

213 zł

203 zł

304 zł

290 zł

395 zł

378 zł

486 zł

465 zł

Zielona Góra

gminy sąsiadujące

woj. lubuskie

6,07 zł (1m2)

5,81 zł (1m2)

5,55 zł (1m2

121 zł

116 zł

111 zł

213 zł

203 zł

194 zł

304 zł

290 zł

277 zł

395 zł

378 zł

361 zł

486 zł

465 zł

444 zł

Łódź

gminy sąsiadujące

woj. łódzkie

5,77 zł (1m2)

5,35 zł (1m2)

4,94 zł (1m2)

115 zł

107 zł

99 zł

202 zł

187 zł

173 zł

288 zł

268 zł

247 zł

375 zł

348 zł

321 zł

461 zł

428 zł

395 zł

Kraków

gminy sąsiadujące

woj. małopolskie

7,27 zł (1m2)

6,54 zł (1m2)

5,81 zł (1m2)

145 zł

131 zł

116 zł

255 zł

229 zł

203 zł

364 zł

327 zł

290 zł

473 zł

425 zł

377 zł

582 zł

523 zł

464 zł

Warszawa

gminy sąsiadujące

woj. mazowieckie

8,63 zł (1m2)

6,26 zł (1m2)

5,21 zł (1m2)

173 zł

125 zł

104 zł

302 zł

219 zł

182 zł

431 zł

313 zł

261 zł

561 zł

407 zł

339 zł

690 zł

501 zł

417 zł

Opole

gminy sąsiadujące

woj. opolskie

5,75 zł (1m2)

5,23 zł (1m2)

4,71 zł (1m2)

115 zł

105 zł

94 zł

201 zł

183 zł

165 zł

288 zł

262 zł

235 zł

374 zł

340 zł

306 zł

460 zł

418 zł

377 zł

Rzeszów

gminy sąsiadujące

woj. podkarpackie

6,40 zł (1m2)

5,58 zł (1m2)

4,75 zł (1m2)

128 zł

112 zł

95 zł

224 zł

195 zł

166 zł

320 zł

279 zł

237 zł

416 zł

362 zł

309 zł

512 zł

446 zł

380 zł

Białystok

gminy sąsiadujące

woj. podlaskie

6,16 zł (1m2)

5,71 zł (1m2)

5,25 zł (1m2)

123 zł

114 zł

105 zł

216 zł

200 zł

184 zł

308 zł

285 zł

263 zł

400 zł

371 zł

341 zł

493 zł

456 zł

420 zł

Gdańsk

gminy sąsiadujące

woj. pomorskie

7,56 zł (1m2)

7,12 zł (1m2)

6,69 zł (1m2)

151 zł

142 zł

134 zł

264 zł

249 zł

234 zł

378 zł

356 zł

334 zł

491 zł

463 zł

435 zł

605 zł

570 zł

535 zł

Katowice

gminy sąsiadujące

woj. śląskie

6,51 zł (1m2)

5,91 zł (1m2) 5,30 zł (1m2)

130 zł

118 zł

106 zł

228 zł

207 zł

186 zł

325 zł

295 zł

265 zł

423 zł

384 zł

345 zł

521 zł

472 zł

424 zł

Kielce

gminy sąsiadujące

woj. świętokrzyskie

6,66 zł (1m2)

5,81 zł (1m2)

4,95 zł (1m2)

133 zł

116 zł

99 zł

233 zł

203 zł

173 zł

333 zł

290 zł

248 zł

433 zł

377 zł

322 zł

533 zł

464 zł

396 zł

Olsztyn

gminy sąsiadujące

woj. warmińsko-mazurskie

6,88 zł (1m2)

6,19 zł (1m2)

5,50 zł (1m2)

138 zł

124 zł

110 zł

241 zł

217 zł

193 zł

344 zł

309 zł

275 zł

447 zł

402 zł

358 zł

550 zł

495 zł

440 zł

Poznań

gminy sąsiadujące

woj. wielkopolskie

7,94 zł (1m2)

6,16 zł (1m2)

5,13 zł (1m2)

159 zł

123 zł

103 zł

278 zł

215 zł

180 zł

397 zł

308 zł

257 zł

516 zł

400 zł

333 zł

635 zł

493 zł

410 zł

Szczecin

gminy sąsiadujące

woj. zachodniopomorskie

6,28 zł (1m2)

5,83 zł (1m2)

5,38 zł (1m2)

126 zł

117 zł

108 zł

220 zł

204 zł

188 zł

314 zł

292 zł

269 zł

408 zł

379 zł

350 zł

503 zł

467 zł

431 zł

Głównym celem programu Mieszkanie na Start jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób, których nie stać na zakup własnych “czterech kątów”. Szacuje się, że w jego ramach, powstanie kilkadziesiąt tysięcy nowych lokali. Program ma również zachęcić inwestorów do budowy mieszkań na wynajem. W naszym kraju bowiem tylko 5 proc. wszystkich nieruchomości, stanowią mieszkania czynszowe, w porównaniu do państw Europy Zachodniej, gdzie jest ich ok. 30 proc. Pozostaje nam zatem czekać na dalszy rozwój programu i rozpoczęcie realnych działań, a nie dawaniu złudnych nadziei, a także ciągłej modyfikacji jego zasad.

Podstawa prawna:

Ustawa z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2018 r. poz. 1540)

Maciej Lipka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41020 )
Array ( [docId] => 41020 )