Umowne rozszerzenie odpowiedzialności projektanta – sprawdź, jak uniknąć ryzyka

Kategoria: Prawo budowlane
Autor: Piotr Szulczewski
Data: 27-02-2017 r.

W praktyce zakres ustawowych obowiązków projektanta podlega często rozszerzeniu w drodze dwustronnej umowy z zamawiającym. Szczególne niebezpieczeństwo − z punktu widzenia projektanta − pojawia się wtedy, gdy prawidłowe wykonanie danej usługi jest związane z okolicznościami od niego niezależnymi. Takim zapisem może być m.in. umowne zobowiązanie projektanta do uzyskania pozwolenia na budowę, na której potrzeby przygotowuje projekt budowlany. W tym artykule odpowiemy na pytanie, czy zamawiający ma prawo nakładać na projektanta obowiązki niezależne od jego woli, których niewykonanie spowoduje odpowiedzialność finansową projektanta. Wyjaśnimy też, jak można uniknąć tego typu ryzyka.

Ustawowe obowiązki projektanta

Podstawowe obowiązki projektanta w toku procesu budowlanego określa art. 20 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.; dalej: pb). Do jego zasadniczych obowiązków należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wszelkimi decyzjami uzyskanymi w toku przygotowania procesu budowlanego, zwłaszcza z decyzjami dotyczącymi środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Dodatkowo, oprócz spełnienia oczywistych wymogów formalnoprawnych autor projektu jest zobowiązany do zapewnienia udziału w procesie tworzenia projektu osób dysponujących specyficzną wiedzą i uprawnieniami budowlanymi, niezbędnymi do projektowania specjalistycznych szczegółów technicznych danej inwestycji.Projektant ma też obowiązek sporządzenia informacji dotyczącej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki budowanego obiektu. Projektant został zobowiązany również do uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii i sprawdzenia rozwiązań projektu w związku z przepisami szczególnymi, tj. rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

Ryzykowny obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę jest istotnym dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Oczywiście pozwolenie na budowę przybiera formę decyzji administracyjnej, która bezwzględnie dla rozpoczęcia jakichkolwiek działań musi posiadać walor ostateczności. W przypadku postępowań o wydanie pozwolenia na budowę określenie, kto jest stroną postępowania, często budzi kontrowersje. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Tak wynika z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Zatem nie każdy właściciel działki sąsiedniej będzie stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Może zaisnieć sytuacja, gdy właściciel nieruchomości był stroną w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy, ale już nie w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, gdyż jego nieruchomość nie leży w obszarze oddziaływania inwestycji.

Wykładania tzego przepisu jest jednoznaczna i wymienia szczegółowo strony biorące udział w postępowaniu dotyczącym uzyskania pozwolenia na budowę.

Występujący w procesie budowlanym projektant nie może zostać uznany za stronę tegoż postępowania.

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu podmiotowi, któryzłoży wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i złoży oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Udział projektanta działającego w imieniu własnym jestem zatem niedopuszczalny.

Zapisane ustawowo obowiązki projektanta i enumeratywnie wymieniony katalog stron postępowania w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę wyłączają możliwość nakładania przez zamawiającego na projektanta w drodze umowy obowiązku uzyskania przez projektanta pozwolenia na budowę.

Niedopuszczalne jest umowne zobowiązanie projektanta do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projektant nie może stać się stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, a co za tym idzie − nie może zrealizować świadczenia niemożliwego do spełnienia w momencie powstania zobowiązania. Zapisy zobowiązujące drugą stronę do realizacji świadczeń niemożliwych do spełnienia są nieważne i nie można ich konwalidować.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Prowadzenie książki obiektu budowlanego

pobierz

Badanie stanu prawnego nieruchomości

pobierz

Niedozwolone klauzule w umowie pośrednictwa

pobierz

Ustanawianie urządzeń przesyłowych na gruntach

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40364 )
Array ( [docId] => 40364 )

Array ( [docId] => 40364 )