Umowne rozszerzenie odpowiedzialności projektanta – sprawdź, jak uniknąć ryzyka

Kategoria: Prawo budowlane
Autor: Piotr Szulczewski
Data: 27-02-2017 r.

W praktyce zakres ustawowych obowiązków projektanta podlega często rozszerzeniu w drodze dwustronnej umowy z zamawiającym. Szczególne niebezpieczeństwo − z punktu widzenia projektanta − pojawia się wtedy, gdy prawidłowe wykonanie danej usługi jest związane z okolicznościami od niego niezależnymi. Takim zapisem może być m.in. umowne zobowiązanie projektanta do uzyskania pozwolenia na budowę, na której potrzeby przygotowuje projekt budowlany. W tym artykule odpowiemy na pytanie, czy zamawiający ma prawo nakładać na projektanta obowiązki niezależne od jego woli, których niewykonanie spowoduje odpowiedzialność finansową projektanta. Wyjaśnimy też, jak można uniknąć tego typu ryzyka.

Ustawowe obowiązki projektanta

Podstawowe obowiązki projektanta w toku procesu budowlanego określa art. 20 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. − Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.; dalej: pb). Do jego zasadniczych obowiązków należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wszelkimi decyzjami uzyskanymi w toku przygotowania procesu budowlanego, zwłaszcza z decyzjami dotyczącymi środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Dodatkowo, oprócz spełnienia oczywistych wymogów formalnoprawnych autor projektu jest zobowiązany do zapewnienia udziału w procesie tworzenia projektu osób dysponujących specyficzną wiedzą i uprawnieniami budowlanymi, niezbędnymi do projektowania specjalistycznych szczegółów technicznych danej inwestycji.Projektant ma też obowiązek sporządzenia informacji dotyczącej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa z uwzględnieniem specyfiki budowanego obiektu. Projektant został zobowiązany również do uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii i sprawdzenia rozwiązań projektu w związku z przepisami szczególnymi, tj. rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

Ryzykowny obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę

Pozwolenie na budowę jest istotnym dokumentem umożliwiającym rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Oczywiście pozwolenie na budowę przybiera formę decyzji administracyjnej, która bezwzględnie dla rozpoczęcia jakichkolwiek działań musi posiadać walor ostateczności. W przypadku postępowań o wydanie pozwolenia na budowę określenie, kto jest stroną postępowania, często budzi kontrowersje. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Tak wynika z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Zatem nie każdy właściciel działki sąsiedniej będzie stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Może zaisnieć sytuacja, gdy właściciel nieruchomości był stroną w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy, ale już nie w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę, gdyż jego nieruchomość nie leży w obszarze oddziaływania inwestycji.

Wykładania tzego przepisu jest jednoznaczna i wymienia szczegółowo strony biorące udział w postępowaniu dotyczącym uzyskania pozwolenia na budowę.

Występujący w procesie budowlanym projektant nie może zostać uznany za stronę tegoż postępowania.

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu podmiotowi, któryzłoży wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i złoży oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Udział projektanta działającego w imieniu własnym jestem zatem niedopuszczalny.

Zapisane ustawowo obowiązki projektanta i enumeratywnie wymieniony katalog stron postępowania w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę wyłączają możliwość nakładania przez zamawiającego na projektanta w drodze umowy obowiązku uzyskania przez projektanta pozwolenia na budowę.

Niedopuszczalne jest umowne zobowiązanie projektanta do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projektant nie może stać się stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, a co za tym idzie − nie może zrealizować świadczenia niemożliwego do spełnienia w momencie powstania zobowiązania. Zapisy zobowiązujące drugą stronę do realizacji świadczeń niemożliwych do spełnienia są nieważne i nie można ich konwalidować.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40364 )
Array ( [docId] => 40364 )

Array ( [docId] => 40364 )