Nowa ustawa o odpadach już obowiązuje

Data: 08-02-2013 r.

23 stycznia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o odpadach, która wymusza na przedsiębiorcach modyfikacje zarówno w samych procesach technologicznych, gdzie powstają odpady, jak i implementację nowych zasad ewidencyjnych oraz dotyczących uzyskiwania decyzji.

Ustawa wprowadza nową hierarchię postępowania z odpadami:

  • zapobieganie ich powstawaniu,
  • przygotowywanie do ponownego użycia,
  • recykling, inne procesy odzysku,
  • unieszkodliwianie.

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien je planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby:

  • w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub
  • ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko (w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia).

Procesy odzysku

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub jest nieuzasadnione ze względów ekologicznych lub ekonomicznych – poddać innym procesom odzysku.

Następnie odpady należy unieszkodliwić, przy czym składowanie jako metoda unieszkodliwienia może być stosowana tylko w stosunku do odpadów, których unieszkodliwienie w inny sposób nie było możliwe z podobnych przyczyn jak w przypadku odzysku.

Nowe definicje i procedury

Ustawa wprowadza też nowe definicje i procedury, takie jak np. uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, czy utrata statusu odpadów. Wdraża także dwa nowe podmioty występujące w obrocie odpadami – pośrednika w obrocie odpadami i sprzedawcę odpadów.

Pośrednik w obrocie odpadami to każdy podmiot, który organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych.

Sprzedawca odpadów to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

 

BDO

Nowością jest również baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) administrowana przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wyznaczony przez niego podmiot.

Wpis do rejestru wykonywany będzie na wiosek lub z urzędu. Z urzędu taki wpis wykonywał będzie marszałek województwa m.in. dla posiadacza odpadów, który uzyskał:

  • pozwolenie zintegrowane,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Wniosek o wpis do rejestru będą musieli złożyć m.in. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, sprzedawcy odpadów i pośrednicy w obrocie odpadami. Podmioty objęte obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru są obowiązane do złożenia wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru. Posiadacze wpisu do rejestru prowadzonego przez GIOŚ zostaną wpisani do rejestru z urzędu.

Pozwolenia i roczne sprawozdania

Roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami będzie składać się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza BDO. Sprawozdania za lata 2012-2014 składa się stosując przepisy dotychczasowe. Ta sama zasada dotyczy prowadzenia ewidencji odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenie zintegrowane wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane. Pozostałe pozwolenia w większości zachowają ważność na okres na jaki zostały wydane nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie ustawy lub dnia uzyskania wpisu do tego rejestru.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21)

Dorota Rosłoń, specjalista w zakresie ochrony środowiska

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Nowe wzory sprawozdań dla podmiotów korzystających ze środowiska

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Najczęstsze uwagi dotyczące wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów

pobierz

Stacja benzynowa a zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29735 )
Array ( [docId] => 29735 )