Inwestycje w ekologię z finansowym wsparciem

Data: 18-06-2013 r.

Nowe pożyczki, na wspieranie działań służących ekologii w zakresie innowacji dla mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców – startują od 18 czerwca. Można uzyskać od 200 tys. do 2 mln zł, nawet na 8 lat. Przez cały okres preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi 6,5 proc. rocznie.

W przypadku, gdy inwestycja kapitałowa w mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę dokonywana jest przez anioła biznesu lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital w transzach, pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia również jest wypłacana w transzach, w wysokości proporcjonalnej do transz wnoszonych przez inwestora kapitałowego.

Właśnie weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz.U. z 17 czerwca 2013 r., poz. 691). Został w nim dodany m.in. rozdział 4a – Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania mikroprzedsiębiorcom lub małym przedsiębiorcom pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcia ze środków funduszu pożyczkowego w ramach osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

Wsparcie nawet dla rozpoczynających działalność

Agencja ze środków funduszu pożyczkowego może udzielić mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy będącemu spółką kapitałową, z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji, prowadzącemu działalność gospodarczą i mającemu siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia z przeznaczeniem na:

  • uruchomienie działalności przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
  • wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług, pod warunkiem że prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi.

Warunki skorzystania z dofinansowania

Pożyczka na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który przedstawi umowę inwestycyjną, zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital, na mocy której zobowiązał się on do dokonania inwestycji kapitałowej w pożyczkobiorcę i jej utrzymania do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami. Przedsiębiorca składa ponadto oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z takim podmiotem.

Dowiedz się więcej o odnawialnych źródłach energii

Pożyczkobiorca powinien też przedstawić biznesplan przedsiębiorstwa, oparty na wdrożeniu innowacji produktowej, procesowej lub marketingowej, który wykaże rentowność przedsięwzięcia. A także zobowiąże się do utrzymania trwałości inwestycji objętej pożyczką w województwie, w którym została zrealizowana, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia jej realizacji oraz zapewni wkład własny w finansowanie inwestycji, w wysokości co najmniej 25 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, który pochodzi ze środków własnych pożyczkobiorcy albo finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych.

Pożyczka z odroczoną spłatą

Minimalna kwota pożyczki wynosi 200 000 zł, a maksymalna 2 mln zł.

Pożyczka jest udzielana na okres, w którym zgodnie z biznesplanem mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca osiągnie przychody, pozwalające na spłatę kapitału pożyczki, przy czym pożyczka jest udzielana na okres nie dłuższy niż 8 lat (6 lat – gdy pożyczka jest przeznaczana na wzrost i poszerzenie działalności).

Przy spłacie pożyczki stosuje się następujące okresy karencji w zakresie spłaty:

  1. kapitału i odsetek – od dnia udzielenia pożyczki do określonego w biznesplanie dnia rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług, jednak nie dłużej niż przez 2 lata od dnia udzielenia pożyczki;
  2. kapitału – od dnia rozpoczęcia sprzedaży produktów lub usług do określonego w biznesplanie dnia osiągnięcia przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę przychodów pozwalających na obsługę zobowiązań z tytułu pożyczki, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia rozpoczęcia sprzedaży.

Preferencyjne oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 6,5 proc. w stosunku rocznym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24529 )
Array ( [docId] => 24529 )