Dofinansowanie na redukcję emisji ze spalin

Data: 18-11-2013 r.

Na inwestycję służącą redukcji emisji ze źródeł spalania paliw mikroprzedsiębiorca może uzyskać nawet 80-proc. dofinansowania w formie dotacji lub pożyczek preferencyjnych albo preferencyjnych kredytów bankowych. Także dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych, lub częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.

Minister środowiska wydał rozporządzenie, które wydłużyło do końca 2013 r. możliwość wsparcia z publicznych środków przedsięwzięć, które mają na celu ograniczenie emisji spalin (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw; Dz.U. z dnia 31 października 2013 r.; poz. 1279). Było ono poprzedzone analogicznym aktem prawnym z dnia 5 listopada 2007 r., którego moc obowiązująca wygasła z końcem 2012 r.

 

Nowe rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, udzielanej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Eko kredyty i dopłaty dla małych i dużych

Zasadniczo beneficjentami takiej pomocy mogą być mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy. Jednak w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca pomoc może być udzielona, jeżeli z dokumentacji załączonej do wniosku o udzielenie pomocy wynika, że inwestycja bez pomocy nie byłaby w ogóle realizowana ze względu na jej niewystarczającą rentowność oraz że scenariusz alternatywny, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska, uwzględnia wymogi określone w tych przepisach.

Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że wniosek o udzielenie pomocy został złożony przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji. Przy czym przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych lub zaciągnięcie zobowiązania do zamówienia urządzeń lub robót budowlanych.

Granice dofinansowania

Zasadniczo środki pomocowe mogą objąć 50-60 proc. powyższych inwestycji, z tym że wskaźnik ten może być podwyższony o 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy a nawet o 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Pomoc może być udzielana, jeżeli stanowi uzupełnienie środków własnych. Za takie zaś uznaje się środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych. Ponadto podlega ona sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis udzielaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dodatkowo gdy całkowita wartość takiej zsumowanej pomocy przekracza 7.500.000 euro, beneficjent musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej.

Bardziej ekologiczne spaliny

Wsparcie ze środków publicznych dotyczy przebudowy lub rozbudowy źródeł spalania paliw i systemów ciepłowniczych, przebudowy urządzeń lub wyposażenia źródeł spalania paliw w urządzenia lub instalacje służące redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz konwersji źródeł spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku. Dotyczy też inwestycji w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła.

Przy czym do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli celem i efektem inwestycji nie jest wyłącznie redukcja emisji ze źródeł spalania paliw, zalicza się jedynie te koszty inwestycji, które prowadzą do redukcji emisji a więc muszą być one pomniejszone o wydatki na porównywalną pod względem technicznym inwestycję, która nie zapewnia zakładanej redukcji emisji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24539 )
Array ( [docId] => 24539 )