Dofinansowanie na redukcję emisji ze spalin

Data: 18-11-2013 r.

Na inwestycję służącą redukcji emisji ze źródeł spalania paliw mikroprzedsiębiorca może uzyskać nawet 80-proc. dofinansowania w formie dotacji lub pożyczek preferencyjnych albo preferencyjnych kredytów bankowych. Także dopłat do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów bankowych, lub częściowych umorzeń pożyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów bankowych.

Minister środowiska wydał rozporządzenie, które wydłużyło do końca 2013 r. możliwość wsparcia z publicznych środków przedsięwzięć, które mają na celu ograniczenie emisji spalin (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw; Dz.U. z dnia 31 października 2013 r.; poz. 1279). Było ono poprzedzone analogicznym aktem prawnym z dnia 5 listopada 2007 r., którego moc obowiązująca wygasła z końcem 2012 r.

 

Nowe rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, udzielanej na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Eko kredyty i dopłaty dla małych i dużych

Zasadniczo beneficjentami takiej pomocy mogą być mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy. Jednak w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca pomoc może być udzielona, jeżeli z dokumentacji załączonej do wniosku o udzielenie pomocy wynika, że inwestycja bez pomocy nie byłaby w ogóle realizowana ze względu na jej niewystarczającą rentowność oraz że scenariusz alternatywny, o którym mowa w przepisach Unii Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ochronę środowiska, uwzględnia wymogi określone w tych przepisach.

Pomoc może być udzielona pod warunkiem, że wniosek o udzielenie pomocy został złożony przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji. Przy czym przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych lub zaciągnięcie zobowiązania do zamówienia urządzeń lub robót budowlanych.

Granice dofinansowania

Zasadniczo środki pomocowe mogą objąć 50-60 proc. powyższych inwestycji, z tym że wskaźnik ten może być podwyższony o 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy a nawet o 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Pomoc może być udzielana, jeżeli stanowi uzupełnienie środków własnych. Za takie zaś uznaje się środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w ramach udzielonego mu wsparcia ze środków publicznych. Ponadto podlega ona sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis udzielaną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dodatkowo gdy całkowita wartość takiej zsumowanej pomocy przekracza 7.500.000 euro, beneficjent musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej.

Bardziej ekologiczne spaliny

Wsparcie ze środków publicznych dotyczy przebudowy lub rozbudowy źródeł spalania paliw i systemów ciepłowniczych, przebudowy urządzeń lub wyposażenia źródeł spalania paliw w urządzenia lub instalacje służące redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz konwersji źródeł spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku. Dotyczy też inwestycji w produkcję skojarzoną energii elektrycznej i ciepła.

Przy czym do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli celem i efektem inwestycji nie jest wyłącznie redukcja emisji ze źródeł spalania paliw, zalicza się jedynie te koszty inwestycji, które prowadzą do redukcji emisji a więc muszą być one pomniejszone o wydatki na porównywalną pod względem technicznym inwestycję, która nie zapewnia zakładanej redukcji emisji.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24539 )
Array ( [docId] => 24539 )

Array ( [docId] => 24539 )