Dofinansowanie na ścieki i kanalizację

Data: 30-10-2013 r.

Ponad 600 milionów złotych ze środków publicznych pójdzie na budowę lub modernizację kanalizacji. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe. Wsparcie mogą uzyskać działania polegające na budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych lub budowie albo modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej.

Minister Środowiska ogłosił konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową. W okresie od 21 października do końca tego roku mogą oni ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w tym zakresie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej I – Gospodarka wodno-ściekowa.

 

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 150 mln euro, z czego połowa zostanie przeznaczona na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. mieszkańców, a druga połowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców, z tym że tak określona wstępna alokacja środków może jeszcze ulec zmianie w wyniku różnic kursowych. Ponadto kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

85 proc. dofinansowania

Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu).

Funkcję Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia pełnią: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w przypadku projektów o koszcie całkowitym powyżej 25 mln euro lub właściwy wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), w przypadku projektów o koszcie całkowitym niższym od tej kwoty.

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, lecz wartość zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz budową kanalizacji deszczowej nie powinna przekraczać 50 proc. wartości całego przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem, że budowa kanalizacji deszczowej, która jest przedmiotem dofinansowania ze środków FS może mieć miejsce jedynie w przypadku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową).

Budowa lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej może mieć miejsce tylko i wyłącznie na obszarze aglomeracji objętej lub objętych projektem. Ścieki z terenów, na których prowadzona będzie budowa lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę powinny być odprowadzane i oczyszczane zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

W zgodzie z dyrektywą unijną

W wyniku budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, oczyszczalnia ta po zakończeniu projektu ma spełniać wymagania art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Chodzi o wymagania w zakresie redukcji związków biogennych w stosunku do wszystkich oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z terenu aglomeracji (określa je tabela 2 ujęta w załączniku I do wspomnianej dyrektywy.

W przypadku, kiedy w ramach projektu przewidziano (w zakresie gospodarki ściekowej) jedynie budowę lub modernizację kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z wybudowanej i/lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej muszą zostać odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia powyższe wymagania dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami

pobierz

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

pobierz

Trzy rodzaje audytów energetycznych – sprawdź, czym się różnią

pobierz

Mikroprzedsiębiorstwa - szanse na dotacje operacyjne

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24535 )
Array ( [docId] => 24535 )

Array ( [docId] => 24535 )