Dofinansowanie na ścieki i kanalizację

Data: 30-10-2013 r.

Ponad 600 milionów złotych ze środków publicznych pójdzie na budowę lub modernizację kanalizacji. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe. Wsparcie mogą uzyskać działania polegające na budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych lub budowie albo modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej.

Minister Środowiska ogłosił konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową. W okresie od 21 października do końca tego roku mogą oni ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w tym zakresie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej I – Gospodarka wodno-ściekowa.

 

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu wynosi 150 mln euro, z czego połowa zostanie przeznaczona na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. mieszkańców, a druga połowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców, z tym że tak określona wstępna alokacja środków może jeszcze ulec zmianie w wyniku różnic kursowych. Ponadto kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach konkursu może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

85 proc. dofinansowania

Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu).

Funkcję Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia pełnią: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w przypadku projektów o koszcie całkowitym powyżej 25 mln euro lub właściwy wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), w przypadku projektów o koszcie całkowitym niższym od tej kwoty.

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej, lecz wartość zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę oraz budową kanalizacji deszczowej nie powinna przekraczać 50 proc. wartości całego przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem, że budowa kanalizacji deszczowej, która jest przedmiotem dofinansowania ze środków FS może mieć miejsce jedynie w przypadku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową).

Budowa lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej może mieć miejsce tylko i wyłącznie na obszarze aglomeracji objętej lub objętych projektem. Ścieki z terenów, na których prowadzona będzie budowa lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę powinny być odprowadzane i oczyszczane zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

W zgodzie z dyrektywą unijną

W wyniku budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, oczyszczalnia ta po zakończeniu projektu ma spełniać wymagania art. 5 (2) oraz 5 (3) dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Chodzi o wymagania w zakresie redukcji związków biogennych w stosunku do wszystkich oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z terenu aglomeracji (określa je tabela 2 ujęta w załączniku I do wspomnianej dyrektywy.

W przypadku, kiedy w ramach projektu przewidziano (w zakresie gospodarki ściekowej) jedynie budowę lub modernizację kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z wybudowanej i/lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej muszą zostać odprowadzone do oczyszczalni, która spełnia powyższe wymagania dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Pięć pytań o ewidencję w BDO – poznaj odpowiedzi!

pobierz

Odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych – jak je rozróżnić

pobierz

Nowe zasady dotyczące magazynowania odpadów

pobierz

Obowiązujące zasady audytu środowiskowego

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24535 )
Array ( [docId] => 24535 )