Przetwarzanie danych można powierzyć innemu podmiotowi

Kategoria: Finanse
Data: 09-02-2016 r.

Placówka medyczna może zawrzeć pisemną umowę o powierzenie innemu podmiotowi przetwarzania danych. Przy zawieraniu takiej umowy należy zapewnić ochronę danych osobowych oraz prawo do kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z tą umową.

Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, jest również zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z realizacją umowy, także po jego śmierci.

 

Takie rozwiązanie umożliwiły znowelizowane przepisy ustawy z 6 listopada 2008 r . o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stała się konieczna ze względu na zmianę przepisów w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia, które są ze sobą powiązane. Dlatego kompleksowe omówienie zmian możliwe jest tylko przy uwzględnieniu obydwu nowelizacji.

W ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia rozszerzono przede wszystkim definicję elektronicznej dokumentacji medycznej, którą na gruncie nowych uregulowań jest dokument elektroniczny umożliwiający usługobiorcy uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej określonego rodzaju, w przypadku usługodawcy będącego świadczeniodawcą, apteką ogólnodostępną lub punktem aptecznym, oraz dokumentację medyczną indywidualną, z wyłączeniem skierowań, wytworzoną w postaci elektronicznej.

W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadzono obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz dostosowano do nowych rozwiązań katalog osób uprawnionych do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Obecnie obowiązujące przepisy mówią, że uprawnionymi do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej są osoby wykonujące zawód medyczny, a także inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Są nimi także osoby zajmujące się utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem utrzymania i bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej jest odpłatne i wysokość tej opłaty ustalana jest przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Ustawodawca zdecydował jednak określić maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji, która w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zmiana została wprowadzona również w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej w razie zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Nowe przepisy stanowią bowiem, że w takim przypadku dokumentacja medyczna jest przechowywana i udostępniana przez jednostkę podległą ministrowi zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia systemu, w Systemie Informacji Medycznej – w przypadku elektronicznej dokumentacji medycznej, bądź przez podmiot wskazany przez ministra właściwego do spraw zdrowia – w przypadku pozostałej dokumentacji.

Dorota Kaczmarczyk, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, autorka magazynu „Zarządzanie placówką medyczną”

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38550 )
Array ( [docId] => 38550 )