Jakie masz prawa podczas oględzin NFZ

Kategoria: Kontrakty z NFZ
Data: 20-06-2017 r.

Zakres prowadzonych oględzin obiektów oraz innych składników majątkowych wynika z przedmiotu kontroli wskazanego w upoważnieniach kontrolerów NFZ. Najczęściej jednak nie wyodrębnia się szczegółowo wybranych elementów poddanych oględzinom lecz zakres oględzin. Sprawdź, jak NFZ go ustala. 

NFZ może kontrolować podczas oględzin pomieszczeń potencjał wykonawczy w postaci posiadanego sprzętu i aparatury medycznej, w tym zgodność z ofertą oraz wykonanie obowiązku aktualizacji danych przez Portal Potencjału.

 

Kontrolowany powinien się ponadto przygotować do udostępnienia pomieszczeń kontrolerom NFZ z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z przepisów i z regulaminu porządkowego. Chodzi przede wszystkim o udostępnienie kontrolerom NFZ pomieszczeń w sposób, który zapewni zachowanie intymności pacjenta i bezpieczeństwo sanitarne. Kontrolowany musi się przygotować na udostępnienie każdego pomieszczenia, które należy do komórki organizacyjnej realizującej kontrakt z NFZ. Dotyczy to również tych pomieszczeń, w których trwają roboty budowlane oraz dźwigów osobowych, które służą do komunikacji wewnątrzszpitalnej. Taka konieczność może wystąpić w przypadku konieczności potwierdzenia, czy określone pomieszczenia są jednym miejscem udzielania świadczeń, tj. czy są powiązane funkcjonalnie. Badane w tym przypadku będzie nie tylko ustalenie funkcjonalności powiązania pomieszczeń, lecz również to, czy powierzchnia użytkowa dźwigu osobowego spełnia wymagania odrębnych przepisów, czy pozwala na transport pacjenta leżącego i personelu medycznego wraz z niezbędną aparaturą medyczną monitorującą i podtrzymującą funkcję życiowe.

Kontrolerzy mogą utrwalać przebieg i wyniki oględzin za pomocą urządzeń technicznych do rejestracji obrazu i dźwięku, z zachowaniem prawa osób fizycznych do ochrony ich wizerunku. NFZ może prowadzić oględziny w różnych odstępach czasu, aby zapewnić możliwość normalnego funkcjonowania podmiotu leczniczego, zwłaszcza wykonania nagłych zabiegów operacyjnych lub diagnostyki i leczenia ostrych stanów pacjenta, w pomieszczeniach objętych przedmiotem oględzin.

Kontrolowany powinien zadbać o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz pacjentów w czasie oględzin, informując kontrolerów o istotnych zasadach obowiązujących w jego placówce.

Kontrolowany powinien zapewnić dostęp do danych identyfikujących sprzęt i aparaturę medyczną przez odczytanie nazwy handlowej sprzętu oraz nr seryjnego, co ma związek z obowiązkiem podmiotu kontrolowanego do bieżącej aktualizacji danych przez system informatyczny służący do wymiany danych o potencjale wykonawczym między świadczeniodawcą a NFZ.

W czasie oględzin NFZ może również ustalać stan techniczny sprzętu przez wgląd w paszporty techniczne lub inne dokumenty, które potwierdzają jego sprawność techniczną. Kontrolerzy w razie konieczności mogą zabezpieczyć te i każde inne dokumenty, które mają związek z kontrolą, na określony czas. Kontrolowany ma prawo wglądu do dokumentów oraz kopiowania ich w części lub całości w okresie ich zabezpieczenia, jednak podmiot kontrolowany nie ma prawa warunkowego ich udostępniania, zwłaszcza przez zastrzeganie prawa do ich zwrotu w terminie wskazanym przez kontrolowanego. O zwolnieniu dowodów z dokumentów spod zabezpieczenia decyduje bowiem kontroler, a w razie jego odmowy dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ (§ 10 ust. 2 rozporządzenia o kontroli).

Przepis, który dotyczy zwolnienia dowodu spod zabezpieczenia, nie uprawnia kontrolowanego do wniesienia zażalenia na odmowę kontrolera. Zwrócenie się do dyrektora NFZ należy traktować jako ponowną prośbę lecz skierowaną do adresata nadrzędnego. Przepisy w tym względzie nie wskazują kryterium, jakim kontroler może się kierować przy odmowie zwolnienia z zabezpieczenia. Mówią jedynie, że kontroler ma prawo do decydowania od zwolnienia spod zabezpieczenia, które powinno nastąpić w odpowiedni sposób do zaistniałej sytuacji i uwzględniać możliwość utraty materiału dowodowego. Bezspornie jednak kryteria zwolnienia powinny mieć charakter obiektywny, który wynika z postępowania kontrolnego przy uwzględnieniu potrzeb kontrolowanego.

Kontroler może również nanieść na dokumenty oznaczenia, które trwale je identyfikują. Uniknie w ten sposób możliwości ich podmiany. Nie wynika to z przepisów, ale jest dobrą praktyką. W przypadku konieczności wglądu przez kontrolowanego do dokumentów w okresie ich zabezpieczenia czynność taka odbywa się w obecności kontrolera.

Kontroler może zabezpieczać w czasie oględzin dokumentację, m.in. dotyczącą rozmieszczenia pomieszczeń oraz sprawności sprzętu i aparatury medycznej. O zwolnieniu dokumentów spod zabezpieczenia decyduje kontroler, a w razie jego odmowy dyrektor NFZ.

Kontrolerzy w czasie oględzin pomieszczeń i ich urządzeń mogą prowadzić również czynności związane z ustaleniem posiadania wymaganego sprzętu i aparatury medycznej, sprawności technicznej oraz prawidłowości aktualizacji danych przez Portal Potencjału.

Kontrolowany powinien zapewnić obecność upoważnionej osoby, która ma wiedzę w zakresie rozmieszczenia i organizacji pomieszczeń, jak również funkcjonalności, sprawności oraz przynależności sprzętu i aparatury medycznej do kontrolowanej komórki organizacyjnej. Osoba upoważniona powinna aktywnie współpracować z kontrolerem w celu ustalenia stanu faktycznego.

Mariusz Mizgała, ekonomista

Tagi: nfz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40503 )
Array ( [docId] => 40503 )