Kiedy informować NFZ o zmianach grafików

Kategoria: Kontrakty z NFZ
Data: 21-02-2017 r.

Składając ofertę do NFZ deklarujesz czas pracy lekarzy. Jak postąpić, gdy otrzymasz niższy kontrakt albo nie zaplanowałeś urlopu takiego lekarza? Sprawdź, kiedy i w jaki sposób informować płatnika o zmianach w zakresie harmonogramów pracy personelu, a unikniesz kary, jaką może na Ciebie nałożyć NFZ.

Deklarowane w ofercie spełnienie określonych warunków koniecznych i tzw. rankingowych, za które NFZ przyznał nam dodatkowe punkty, zobowiązuje do ich przestrzegania. Jak nie dopuścić do zaniedbań w tym zakresie?

Jednym z wymogów są m.in. godziny pracy lekarzy specjalistów, gdzie przykładowo w ofercie dla danej poradni zadeklarowano pełny wymiar czasu pracy. Często deklaracja związana jest z przekonaniem, że otrzymany kontrakt pod względem liczby punktów będzie porównywalny ze złożoną ofertą czasu pracy lekarzy.

W rzeczywistości jednak pod wpływem negocjacji NFZ może zaniżyć plan finansowy. Po podpisaniu kontraktu placówka medyczna może zwrócić się do NFZ o proporcjonalne zmniejszenie godzin pracy specjalistów w stosunku do przyznanego kontraktu. NFZ może jednak odmówić takiego rozwiązania.

Ustal wymiar czasu pracy lekarza specjalisty

Zaplanowanie większego wymiaru czasu pracy lekarza specjalisty przekłada się na jakość i dostępność świadczeń. Z drugiej strony dostępność lekarza po wyczerpaniu kontraktu jest zbędna. Czas zarezerwowany dla funduszu mógłby wykorzystać do udzielania świadczeń poza kontraktem. Chociaż dostosowanie godzin pracy do wielkości kontraktu jest racjonalne, jednak powinno się odbywać na etapie konkursu, a nie dopiero po wyeliminowaniu konkurentów.

Co istotne ustalony w kontrakcie wymiar czasu pracy lekarza specjalisty obowiązuje przez cały okres, na jaki zawarto kontrakt. Fundusz nie może go zmienić, a co więcej, placówka medyczna nie może go z tego powodu wypowiedzieć. Zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie można wypowiedzieć kontraktu w przypadku braku zgody jednej ze stron na zmianę jego treści. Jedyne, co może ulec zmianie to kwota zobowiązania kontraktowego, którą - w przypadku kontraktów kilkuletnich – NFZ ustala corocznie. Wymaga to zgody placówki medycznej, a jeśli ta odmówi, to kontrakt rozwiązuje się automatycznie z końcem lutego następnego roku.

Obowiązek uprzedniej weryfikacji poprawności zgłoszenia obciąża w całości placówkę medyczną. Tym samym zgłaszane do oddziału funduszu zmiany będą akceptowane jedynie w przypadku zachowania wskazanych zasad (patrz ramka) i to ze skutkiem od dnia ich poprawnego przekazania do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedynie w indywidualnych przypadkach losowych zmianę będzie można zaakceptować z datą wcześniejszą, nie dalszą jednak niż 14 dni kalendarzowych wstecz.

Gdy NFZ nie zaakceptuje zgłoszonych przez placówkę zmian z przyczyn leżących wyłącznie po stronie placówki lub je zaakceptuje, ale z inną datą obowiązywania niż określona we wniosku, placówka, która okresowo realizowała świadczenia na nowych, deklarowanych w złożonym wniosku zasadach, ponosi pełną odpowiedzialność za udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującą umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z załącznikiem nr 2 - Harmonogram-zasoby). Może to być podstawą do zastosowania sankcji określonych w ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zaplanuj urlop i poinformuj o tym NFZ

Lekarze, którzy wykonują kontrakty z NFZ w ramach praktyk indywidualnych, muszą sami zadbać o zapewnienie sobie urlopu.

Mogą to uczynić na dwa sposoby:

  1. z wyprzedzeniem, na etapie zawierania kontraktu,
  2. na bieżąco, zgłaszając przerwę w udzielaniu świadczeń.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz wykonujący świadczenia rozliczane ryczałtem powinni zapewnić zastępstwo na okres swojej nieobecności.

Sześć zasad, o których musisz pamiętać, zmieniając grafik pracy lekarzy

  1. Zgłoś dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.
  2. Nie naruszaj wymagań dotyczących kwalifikacji i uprawnień, w tym również tych deklarowanych w ofercie.
  3. Nie naruszaj postanowień umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ogólnej liczby godzin pracy poradni specjalistycznej w tygodniu.
  4. Nie naruszaj zasady, zgodnie z którą poradnia specjalistyczna powinna być czynna nie krócej niż trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych między godz. 7.30 a 14.00, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godz. 14.00 a 20.00.
  5. Nie naruszaj deklarowanego przez placówkę na etapie konkursu procentowego udziału czasu pracy lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek, położnych, dietetyków, psychologów klinicznych i fizjoterapeutów.
  6. Nie naruszaj przepisów dotyczących koincydencji czasowych - osoby personelu medycznego nie mogą w czasie wyznaczonym przez placówkę do udzielania świadczeń zdrowotnych udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej w tej samej bądź innej placówce.
Greta Kanownik, doktor nauk ekonomicznych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie oraz kierownik Działu Administracji Medycznej w SPZOZ w Brzesku

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40057 )
Array ( [docId] => 40057 )