Od lipca 2017 roku zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej - zobacz, co czeka placówki

Kategoria: Kontrakty z NFZ
Data: 10-01-2017 r.

Zwiększone finansowanie i lepsza koordynacja zespołu lekarza, pielęgniarki oraz położnej to główne cele założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany w tym zakresie planuje ustawodawca.

Do konsultacji przekazano projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, który przewiduje kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z udzielaniem świadczeń przez lekarzy rodzinnych. Proponowane zmiany dotyczą kwalifikacji osób udzielających świadczeń POZ, organizacji udzielania świadczeń, ze szczególnym naciskiem na koordynację opieki nad pacjentem.  

 

Planuje się, że nowe regulacje wejdą w życie 1 lipca 2017 r.

POZ ma dążyć do zapewnienia powszechnego dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych, utrzymania i poprawy stanu zdrowia pacjentów. Jako że jest pierwszym i zarazem fundamentalnym miejscem kontaktu pacjenta z systemem ochrony zdrowia, ma kompleksowo zagwarantować mu wymaganą opiekę i terapię leczniczą.

Z projektu wynika, że POZ będzie funkcjonowała na dotychczasowych zasadach. Nadal będą mogły działać różne placówki - przedsiębiorcy czy indywidualne praktyki zawodowe.

Pacjent będzie objęty podstawową opieką zdrowotną świadczoną przez zespół POZ, czyli lekarza POZ z pielęgniarką POZ i położną POZ, którzy będą ze sobą współpracować. Chodzi m.in. o wzajemne konsultacje i wymianę informacji o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania, dawkowaniu oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych w innych zakresach świadczeń.

Pacjent – składając deklarację - wybierze lekarza POZ, pielęgniarkę POZ oraz położną POZ świadczących usługi w danej placówce zdrowotnej.

Zespół POZ, bez względu na formę organizacyjno-prawną, ma być niezależny zawodowo. Ustawodawca wydzieli również środki na działania i wynagrodzenia poszczególnych członków zespołu.

Współpraca lekarza, pielęgniarki i położnej POZ z pozostałymi specjalistami z zakresu ochrony zdrowia ma zagwarantować kompleksowe podejście do pacjenta. Ma przyczynić się do zachowania zdrowia i profilaktyki chorób w społeczeństwie, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Ustawodawca przygotuje wytyczne dotyczące postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz mierniki i wskaźniki jakości opieki. Placówka świadcząca usługi podstawowej opieki zdrowotnej będzie musiała je uwzględnić. Planuje się także wdrożenie działań monitorująco-oceniających. Popierane będzie opracowywanie i wdrażanie wytycznych klinicznych w POZ i organizowanie konsyliów lekarsko-pielęgniarskich. Zakłada się również badanie zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług.

Pacjenci będą mogli korzystać z usług świadczonych w ramach POZ 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, z uwzględnieniem wyodrębnienia placówek zdrowotnych realizujących świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zespół POZ będzie miał obowiązek zapewnienia dostępności i ciągłości opieki pacjentom, którzy złożyli deklaracje wyboru do danej placówki POZ, lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ i tym samym znajdują się na ich listach.

Jednocześnie programy profilaktyki chorób przewlekłych mają być dedykowane określonym grupom pacjentów oraz realizowane zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (evidence based medicine).

Ustawa ma umożliwić pielęgniarkom POZ, pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania oraz położnym POZ prowadzenie działalności profilaktycznej i realizację zadań z zakresu promocji zdrowia. Chodzi przede wszystkim o zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, ograniczenie spożywania alkoholu czy wyrobów tytoniowych.

Jak się zmienią zasady finansowania  

Środki pieniężne przeznaczone na sfinansowanie POZ mają pochodzić z trzech źródeł, tj. od płatnika publicznego, z budżetu państwa oraz od jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawową jednostką rozliczeniową w POZ będzie stawka kapitacyjna (lekarz otrzyma zwrot od płatnika publicznego za wizytę pacjenta).

Pojawi się również komponent motywacyjny za osiągnięcie kryteriów jakości opieki, dodatek za opiekę nad pacjentami przewlekle chorymi oraz dodatki za wyniki leczenia pacjentów z niektórymi chorobami przewlekłymi.

Przewidywane formy wynagrodzenia – stawka kapitacyjna i komponenty motywacyjne i dodatki - wpłyną na konkurencyjność podmiotów świadczących usługi w ramach POZ.

Ustawodawca planuje wydzielenie części budżetu powierzonego na dwa osobne zadania realizowane w POZ: ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz badania diagnostyczne. Będą to środki zwracane za zrealizowane badania pacjenta i wizyty u lekarzy specjalistów, które nie będą mogły być wykorzystane na inny cel. Twórcy przyszłej regulacji zakładają poprzedzenie proponowanego sposobu finansowania rocznym programem pilotażowym.

Obecnie POZ dysponuje budżetem powierzonym przeznaczonym na badania diagnostyczne. Jeśli obecna formuła będzie utrzymana, to - poza zwiększeniem środków na kolejne badania, do których obecnie pacjent POZ nie ma dostępu - nic się nie zmieni.

Z założeń nie wynika jednak, w jaki sposób lekarz miałby wydawać budżet powierzony, tj. czy środki powierzone będą wydawane na każdego pacjenta. Nie wiadomo także, jak postąpić, gdy lekarz nie wykorzysta tego budżetu w całości, bo u określonego pacjenta nie zajdzie potrzeba przeprowadzenia badań specjalistycznych czy wizyta w AOS, a u innego będzie konieczne przeprowadzenie wielu specjalistycznych badań. Wówczas pojawia się pytanie, z jakich środków należy pokryć te badania.

Dominika Chrabańska, aplikant adwokacki, Czyżewscy Kancelaria Adwokacka s.c.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39900 )
Array ( [docId] => 39900 )