Sąd wzywa do udostępnienia dokumentacji – czy poniesiesz koszty kopiowania

Kategoria: Pacjent
Data: 11-07-2017 r.

Otrzymaliśmy z sądu pismo zobowiązujące naszą placówkę do przesłania dokumentacji medycznej byłego pacjenta w związku z toczącym się postępowaniem przed ubezpieczycielem. Pacjent 4 lata temu leczył się u nas na alergię. Świadczenia sfinansował NFZ. Czy powinniśmy ponieść koszty związane z udostępnieniem dokumentacji na wezwanie sądu?

Jeśli udostępnienie ma polegać na przedstawieniu wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków dokumentacji, a w taki zwykle sposób sąd wzywa, aby udostępnić dokumentację, możemy się ubiegać o zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją wezwania sądu. W tym celu należy złożyć do sądu rachunek za udostępnienie dokumentacji wraz z wnioskiem o zwrot tych kosztów.

 

Obowiązek udostępnienia dokumentacji uprawnionym nałożono na każdą placówkę udzielającą świadczeń zdrowotnych, niezależnie od tego czy są to świadczenia prywatne, czy refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. A zatem jeśli tylko podmiot uprawniony, w tym przypadku sąd, zwróci się o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta, wówczas na placówce ciąży obowiązek jej udostępnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie placówki, a także przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków, wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych.

O tym, w jaki sposób placówka ma udostępnić dokumentację decyduje podmiot, który o udostępnienie się zwraca. Ustawowy obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej nie oznacza jednak, że koszty związane z udostępnieniem poniesie placówka.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków, a także na informatycznym nośniku danych, placówka może pobierać opłatę, którą ustala samodzielnie.

Naliczenie opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej we wskazanych przypadkach nie jest obowiązkowe, jednak ustawa zezwala na jej ustalenie, aby zwolnić placówkę od ponoszenia wszelkich kosztów związanych z udostępnieniem dokumentacji.

Szacując koszty udostępnienia dokumentacji medycznej pamiętaj, że maksymalna wysokość opłaty nie może przekraczać:

  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia,
  • za udostępnienie na elektronicznym nośniku danych - 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

Wyjątek to udostępnianie dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W tym przypadku ustawodawca wskazał, że opłaty za udostępnienie się nie pobiera.

Udostępnianie dokumentacji medycznej na wezwanie sądu

Gdy sąd zwraca się do lekarza prowadzącego własną praktykę lub placówki medycznej o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta w związku z prowadzonym postępowaniem, musimy udostępnić tę dokumentację. Udostępnienie zazwyczaj będzie polegać na przedstawieniu wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków dokumentacji - w taki zwykle sposób sąd wzywa, aby udostępnić dokumentację. Może też mieć formę informatycznego nośnika danych. W takiej sytuacji wraz z dokumentacją możemy złożyć w sądzie rachunek za udostępnienie dokumentacji. Możemy zatem ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z realizacją wezwania sądu.

Do złożenia rachunku i dochodzenia zwrotów poniesionych kosztów, placówkę (lekarza) uprawniają przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mówiące o tym, że za udostępnienie dokumentacji medycznej można naliczyć opłatę. Możliwości tej ustawodawca nie pozbawił placówek (lekarzy) przedstawiających dokumentację sądowi.

Placówka (lekarz) nie jest zatem zobowiązana do ponoszenia nawet minimalnych kosztów udostępnienia dokumentacji, nawet jeśli o udostępnienie wnioskuje sąd.

Żeby uzyskać zwrot poniesionych kosztów należy w sądzie złożyć rachunek wraz z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów, który będzie podstawą do zasądzenia dochodzonych należności.

Dorota Kaczmarczyk, radca prawny przy okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40556 )
Array ( [docId] => 40556 )