Aktualizacja statutów SPZOZ

Kategoria: Zarządzanie
Data: 31-05-2013 r.

SPZOZ często wymagają aktualizacji z powodu nieprawidłowego opracowania. To od inicjatywy menedżera zależy jakie zapisy znajdą się w ostatecznej wersji statutu. Opracowując go, warto zadbać o solidną współpracę pomiędzy podmiotem leczniczym, a innymi podmiotami tworzącymi.

Nowe przepisy dot. aktualizacji statutów SPZOZ zniosły obowiązek posiadania statutów przez podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami. Jednak te placówki, które nadal funkcjonują w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej, nadal muszą mieć statut.

Obecnie dochodzi do licznych uchyleń statutów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ponieważ zostały nieprawidłowo opracowane.

Menedżer jest osobą najlepiej zorientowaną w tym, jak funkcjonuje podmiot leczniczy i jakie zapisy powinny się w statucie znajdować. Zmiana w treści statutu już uchwalonego podlega takiej samej ścieżce, jak uchwalanie pierwszej wersji tego dokumentu. Niewątpliwie to od inicjatywy kierownika zależy, jakie zapisy znajdą się w ostatecznej wersji statutu. Ważne z punktu widzenia menedżerskiego jest to, aby kierownik stale monitorował treść dokumentów wewnętrznych podmiotu i wnosił o ich okresową aktualizację, niezbędną do właściwego zarządzania.

Statuty samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w dalszym ciągu ulegać będą przeobrażeniom, a powodem takiego działania będzie odnajdywanie w nich dalszych nieprawidłowości, które będą musiały być korygowane.

Poważnym mankamentem przy ich tworzeniu jest brak ścisłej współpracy między służbami prawnymi podmiotów tworzących a menedżerami podmiotów leczniczych, lub – co znacznie bardziej niekorzystne – brak kompetentnych kadr po stronie samorządów terytorialnych.

Na pewno znacznie większa ustawowa odpowiedzialność za statuty spoczywa na organach tworzących, ale równocześnie nie sposób nie zauważyć, że stosowanie tych zapisów w największym stopniu potrzebne jest kierownikom podmiotów leczniczych.

Najwłaściwsze byłoby opracowanie dobrych praktyk zarządczych, w których określone zostałyby w każdym województwie, powiecie czy gminie zasady współpracy między prawnikami urzędu i szpitala, menedżerami i osobami decyzyjnymi, aby ich współpraca, wzajemne zrozumienie problemów i odpowiedzialność za tworzone prawo wewnętrzne skutkowały przygotowaniem dokumentu, który pozbawiony byłby wad i dobrze służył samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej.

Piotr Karniej, dr nauk ekonomicznych, menedżer zarządzający w pod miotach leczniczych.


Zobacz także:


Tagi: ZOZ

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29811 )
Array ( [docId] => 29811 )

Array ( [docId] => 29811 )