Opieka koordynowana – czy wzrośnie jakość POZ

Kategoria: Zarządzanie
Data: 10-10-2017 r.

Planowanym efektem wejścia w życie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej będzie zwiększenie działań zapobiegawczych, określenie ścieżek postępowania terapeutyczno-diagnostycznego, integracja opieki nad pacjentem oraz poprawa jej organizacji. Jednak dopiero po jakimś czasie przekonamy się, czy i jakie korzyści przyniosło wprowadzenie tych zmian do polskiego systemu prawnego.

Założeniem wprowadzenia ustawy o POZ do polskiej legislacji jest, aby pacjent czuł się bardziej pewnie i bezpiecznie, gdy będzie objęty opieką koordynowaną. Czy tak będzie, przekonamy się dopiero po pewnym czasie funkcjonowania ustawy. W ustawie wyodrębniono opiekę zintegrowaną, którą lekarz POZ ma zapewnić pacjentom z wybranymi chorobami przewlekłymi. Będzie ona finansowana w ramach budżetu powierzonego. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że istotą tego rozwiązania jest zapewnienie przez świadczeniodawcę „szerszego katalogu badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, w tym inicjowanie wizyt pacjenta w AOS ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, jak również umożliwienie konsultacji lekarz – lekarz”.

 

Według zapewnień Ministerstwa Zdrowia pacjenci, którzy ze względów medycznych będą mogli zostać objęci opieką zintegrowaną, zachowają prawo wyboru sposobu leczenia (opieka zintegrowana lub opieka lekarza specjalisty na dotychczasowych zasadach). Objęcie pacjenta opieką zintegrowaną będzie wymagać jego zgody. Wyrażenie jej będzie oznaczać rezygnację pacjenta z możliwości wyboru lekarza specjalisty w zakresie objętym opieką zintegrowaną. Należy o tym poinformować pacjenta, bo na początku wdrażania nowych przepisów na pewno nie będzie o tym wiedział.

Ten model opieki będzie skierowany do pacjentów z wybranymi chorobami przewlekłymi, a jego wprowadzenie będzie poprzedzone rocznym pilotażem. Wykaz chorób przewlekłych oraz sposób organizacji opieki w ramach opieki zintegrowanej określi rozporządzenie.

5 nowych obowiązków i wyzwań w zakresie POZ

    1. Powstaną zespoły POZ o odpowiednich kwalifikacjach.
    2. Pacjent będzie musiał wyrazić zgodę na objęcie go opieką zintegrowaną.
    3. Jeśli pacjent wybierze opiekę zintegrowaną, będzie to oznaczać rezygnację z możliwości korzystania z lekarza specjalisty.
    4. Inne części systemu opieki zdrowotnej będą wymieniać się informacjami.
    5. Inne części systemu opieki zdrowotnej będą współdziałać w zakresie leczenia pacjenta.

Na etapie realizacji zapisów ustawy przekonaj się, czy faktycznie zapewniasz pacjentowi opiekę koordynowaną. Jeśli nie będziesz potrafił zapewnić opieki koordynowanej nad pacjentem bądź zauważysz, że rozwiązania ustawowe o POZ ograniczają dostęp pacjentów do części świadczeń, przekaż swoje uwagi do Ministerstwa Zdrowia bądź organizacji działających na rzecz praw pacjenta.

Korzyści dla pacjenta

Wprowadzenie w życie opieki skoordynowanej ma przede wszystkim przynieść pacjentowi wysoki poziom zadowolenia z usług zespołu POZ, łatwiejszy dostęp do pielęgniarki i położnej POZ oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa usług zdrowotnych. Pozwoli na monitorowanie procesu leczenia pacjenta, począwszy od lekarza POZ przez lekarza specjalistę i leczenie szpitalne. Elementami warunkującymi skuteczność i efektywność opieki na pacjentem będzie codzienna i osobista współpraca, oparta na partnerskich relacjach, sprawnym przepływie informacji między członkami zespołu POZ czy uzupełniających się kompetencjach. Zapewniona będzie możliwość tworzenia wspólnej listy pacjentów, jak i list odrębnych przy funkcjonalnym powiązaniu lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Wspólna lista pacjentów zapewni zarówno łączne, jak i oddzielne zawieranie umów na świadczenia POZ. Obok bezpośredniego wpływu na POZ nowe regulacje wpłyną na działanie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez zwiększenie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych oraz rozwiązań motywujących do kompleksowej opieki nad pacjentem.

Opieka niezależnie od formy organizacyjno-prawnej

Ustawa wskazuje na możliwość działalności w ramach POZ różnych podmiotów leczniczych oraz praktyk zawodowych. Gwarantuje zasadę równego traktowania i równych praw tych podmiotów. Każdy pacjent będzie objęty POZ niezależnie od formy organizacyjno-prawnej podmiotu, a zespół POZ będzie pracował w oparciu na zasadzie niezależności zawodowej swoich członków ze wskazaniem podziału środków na ich działania i wynagrodzenia.

Zasady współdziałania POZ z innymi częściami systemu opieki zdrowotnej

Współdziałanie POZ z innymi częściami systemu opieki zdrowotnej będzie wymagało wzajemnych konsultacji i wymiany informacji o pacjencie oraz współdziałania w zakresie leczenia pacjenta. W ramach koordynacji leczenia pacjenta przez POZ będzie konieczne uzyskiwanie informacji o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych w innych zakresach świadczeń, np. ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne. Wydaje się to korzystne dla zdrowia pacjenta, gdyż będzie to oznaczało objęcie go opieką kompleksową.

Anna Słowińska, prawnik, Vox Poland Pomoc Prawna, prezes Fundacji Lepsze Prawa Człowieka, bhrf.pl

Tagi: poz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40708 )
Array ( [docId] => 40708 )