Partnerstwo innowacyjne - nowy sposób na rozwój

Kategoria: Zarządzanie
Data: 26-09-2017 r.

Narzędziem wspomagającym rozwój medycyny może okazać się partnerstwo innowacyjne - nowy tryb udzielania zamówień publicznych wprowadzony do polskiego porządku prawnego nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak z niego korzystać?

Partnerstwo innowacyjne nie jest typową procedurą udzielania zamówień publicznych, gdyż jej celem nie jest jedynie nabycie określonych aktywów przez placówkę medyczną, lecz również rozpoczęcie procesu zmierzającego do stworzenia określonych innowacyjnych zamierzeń. Można zatem wyróżnić trzy oddzielne etapy partnerstwa innowacyjnego obejmujące:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie partnerstwa innowacyjnego przez placówkę medyczną.
  2. Etap innowacji, kiedy to podmiot prywatny prowadzi prace i badania mające na celu realizację postulatów innowacyjnych zawartych w dokumentacji przygotowanej przez szpital,
  3. Składanie zamówień na rezultaty prac etapu innowacji.

W ramach partnerstwa innowacyjnego placówki muszą określić cele pośrednie, których spełnienia oczekują od partnerów. Nie ma wątpliwości, że osiągnięcie celów pośrednich postawionych przed wykonawcami będzie stanowiło impuls do ich efektywniejszych i wydajniejszych działań w ramach partnerstwa innowacyjnego. Realizacja poszczególnych pośrednich celów, zmierzających na przykład do komercjalizacji wyników prowadzonych badań, może być premiowana wypłatą przez placówkę wynagrodzenia w wysokości wcześniej ustalonej przez strony. To właśnie wyodrębnienie z całego procesu możliwości osiągania założonych na wstępie celów pośrednich jest elementem odróżniającym partnerstwo innowacyjne od klasycznej procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Gdy placówka medyczna nie będzie zadowolona z wyników prowadzonych prac, może na każdym etapie podjąć decyzję o zakończeniu współpracy z partnerami lub zmniejszyć ich liczbę.

Od strony czysto proceduralnej, postępowanie oparte na partnerstwie innowacyjnym znajduje odzwierciedlenie w przepisach, mających zastosowanie przy procedurze konkurencyjnej z negocjacjami. I tak, postępowanie jest wszczynane publikacją ogłoszenia o zamówieniu, w którym placówka określa zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub robotę budowlaną, które nie może zostać zaspokojone przez zakup produktów, usług lub robót budowlanych już dostępnych na rynku oraz definiuje minimalne wymogi, jakie muszą spełniać wszystkie oferty. Istotne jest, żeby przedstawione informacje były wystarczająco precyzyjne, po to by umożliwić potencjalnym wykonawcom ustalenie charakteru oraz zakresu wymaganego rozwiązania oraz podjęcie decyzji co do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Ponadto konstruując dokumentację przetargową, placówka określa:

  1. informacje o etapach partnerstwa innowacyjnego, celach jakie są do osiągnięcia po każdym z nich oraz celach pośrednich,
  2. zasady, na jakich dokonuje się wyboru partnera (lub partnerów),
  3. informacje o tym, czy partnerstwo może być ustanowione z więcej niż jednym wykonawcą, a jeśli tak, to jaki są warunki zakończenia partnerstwa lub zmniejszenia liczby partnerów,
  4. informacje o wypłacie wynagrodzenia w ratach,
  5. rozwiązania mające zastosowanie do praw własności intelektualnej.

Minimalny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu innowacyjnym wynosi 30 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu. Oczywiście jest to termin instruktażowy i szpitale mogą ustalić dłuższy termin na składanie wniosków.

W partnerstwie innowacyjnym minimalna liczba potencjalnych wykonawców zaproszona do następnego etapu wynosi 3. Istotne jest, aby w każdym przypadku liczba zaproszonych wykonawców była wystarczająca, aby zapewnić prawdziwą konkurencję. Gdy liczba wykonawców spełniających kryteria kwalifikacji oraz posiadających wymagane minimalne poziomy zdolności jest mniejsza niż 3, placówka może zaprosić wykonawców posiadających wymagany potencjał.

Analogicznie do procedury konkurencyjnej z negocjacjami, negocjacje w ramach partnerstwa innowacyjnego mogą dotyczyć wszystkich cech danego zamówienia.

Obserwacja trendów na rynku medycznym to dziś konieczność dla placówek, które chcą sprostać rosnącym oczekiwaniom pacjentów w zakresie jakości udzielanych świadczeń medycznych. Każda nowinka z dziedziny aparatury medycznej czy narzędzi operacyjnych, nie jest jednak tania.

Zdaniem większości placówek publicznych największą przeszkodą w zaopatrywaniu ich w nowoczesne narzędzia i technologie jest także, obok problemów finansowych, konieczność dostosowania się do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wydaje się jednak, że dzięki nowelizacji, która wprowadza partnerstwo innowacyjne do polskiego porządku prawnego, także publiczne szpitale mają szansę na pozyskiwanie dla siebie innowacyjnych rozwiązań.

Zamówienia publiczne stanowią około 19% Europejskiego PKB i oferują szpitalom ogromny rynek dla innowacyjnych produktów i usług. Wiele krajów UE z powodzeniem uczestniczyło w pionierskich programach skierowanych do partnerów z sektora publicznego, ukierunkowanych na rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie nowego podejścia do zamówień na innowacyjne produkty i usługi. Powstaje jednak pytanie, czy zaproponowane rozwiązania dotyczące partnerstwa innowacyjnego usprawnią funkcjonowanie publicznych placówek medycznych, istnieje bowiem wiele regulacji prawnych, które nie były i nie są wykorzystywane zbyt często.

Marzena Pytlarz,prawnik, PPC Legal

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40647 )
Array ( [docId] => 40647 )