Dorosłym uczniom również przysługuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Data: 29-04-2013 r.

Publiczne przedszkola, szkoły i placówki udzielają i organizują uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Dotyczy to również szkół policealnych dla dorosłych, które stanowią jeden z typów szkół ponadgimnazjalnych.

Szkoły policealne (publiczne lub niepubliczne) stanowią jeden z typów szkół ponadgimnazjalnych. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a, 5 i 7 UoSO, zwane dalej „placówkami”, organizują i udzielają uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogiczną.

Zgodnie z załącznikiem 5e rozporządzenia w sprawie ramowych statutów, szkoła policealna może być szkołą ogólnodostępną, integracyjną, specjalną. Tym samym mogą się w niej uczyć uczniowie niepełnosprawni i wymagający pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Statut szkoły policealnej powinien określać w szczególności:

 • nazwy zawodów, w których kształci szkoła policealna,
 • sposób wykonywania zadań szkoły policealnej, z uwzględnieniem wspomagania ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego,
 • zadania zespołów nauczycielskich,
 • szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów,
 • organizację oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych oraz organizację nauczania języka mniejszości narodowych lub grup etnicznych, jeżeli szkoła policealna takie oddziały lub nauczanie prowadzi,
 • organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, jeżeli szkoła policealna taką działalność prowadzi,
 • organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna,
 • organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz organizację współdziałania szkoły policealnej z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom.

Szkoła policealna powinna organizować pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu i w uregulowaniach statutu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 61 poz. 624 ze zm.).
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 228, poz. 1487).

Marzenna Czarnocka, dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29849 )
Array ( [docId] => 29849 )