Dyrektor odpowiada za zapisy w regulaminie stołówki

Autor: Michał Kowalski
Data: 08-04-2015 r.

Jeśli w szkole funkcjonuje stołówka, jej regulamin powinien zawierać wszelkie zapisy dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się podczas wydawania i spożywania posiłków. Za niewłaściwe zapisy lub ich brak, dyrektorowi grozi odpowiedzialność materialna, karna lub wykroczeniowa.

Warunki korzystania ze stołówki dyrektor szkoły ma obowiązek określić w regulaminie uzgodnionym z organem prowadzącym. Dotyczy to również sytuacji, gdy stołówka jest prowadzona przez zewnętrzny podmiot na zasadzie tzw. outsourcingu.

Regulamin stołówki powinien uwzględniać obowiązek sprawowania nieprzerwanej opieki nad uczniami w trakcie spożywania posiłków (np.: przez wychowawców świetlicy bądź nauczycieli dyżurujących) oraz reguły zachowania uczniów.

Dyrektor zapewnienia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole. Gdy wskutek zaniedbania np.: nieuchwalenia regulaminu stołówki bądź braku lub niewłaściwego sformułowania zapisów dotyczących bezpieczeństwa w stołówce, dojdzie do wypadku, dyrektor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej przez swojego pracodawcę, czyli organ prowadzący. Odpowiedzialność dyrektora ogranicza się do wysokości jego 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli ma charakter nieumyślny.

Przykład:

Dyrektor szkoły nie przewidział w treści regulaminu stołówki obowiązku oczekiwania na posiłek w jednoszeregowej kolejce. Podczas odbierania posiłku jedno dziecko potrąciło drugie wskutek czego doszło do poparzenia jednego z uczniów.

W takiej sytuacji odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzenie szkody ponosi organ prowadzący, który po naprawieniu szkody ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności materialnej dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły oraz pozostali jej pracownicy ponoszą również odpowiedzialność karną i wykroczeniową. Podlega jej osoba, która popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w momencie jego popełnienia, jeżeli można jej przypisać winę w czasie czynu. Tu dobrze by było gdyby autor dopisał jakie zachowanie pracowników szkoły (głownie stołówki) i dyrektora można uznać za wykroczenie a jakie za przestępstwo.

Przykład:

W związku z niezapewnieniem zasad bezpieczeństwa w stołówce szkolnej dyrektor może zostać skazany na karę aresztu lub grzywny za popełnienie wykroczenia polegającego na niedokonaniu odpowiedniego zabezpieczenia miejsca zagrażającemu zdrowiu i życiu uczniów.

Michał Kowalski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36880 )
Array ( [docId] => 36880 )