Dyżury nauczycieli obowiązkowe także przed zajęciami i po nich

Data: 19-07-2013 r.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów - podczas ich pobytu w szkole lub poza nią, w związku z zajęciami organizowanymi przez szkołę. Opiekę nad uczniami dyrektor może powierzyć tylko pracownikom pedagogicznym. W ramach realizacji obowiązku zapewnienia opieki dyrektor musi zorganizować dyżury nauczycieli i innych pracowników.

Nauczyciele są zobowiązani do opieki nad uczniami podczas zajęć szkolnych realizowanych w budynku szkolnym i poza nim. Nie ma znaczenia, czy zajęcia są obowiązkowe, dodatkowe, czy nadobowiązkowe. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się im przebywanie w czasie przerw na świeżym powietrzu.

 

Wśród nauczycieli nadal dyskusyjny jest obowiązek pełnienia przez nich dyżurów w czasie nieobjętym zajęciami szkolnymi i przerwami międzylekcyjnymi. Najczęściej dotyczy to czasu przed i po zajęciach lekcyjnych, opieki na boisku szkolnym poza zajęciami WF, itp. Za taką koniecznością przemawia orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym obowiązek należytego nadzoru szkoła ma również w stosunku do uczniów:

  1. którzy nie mają zajęć dodatkowych, ale przebywają na szkolnym boisku w czasie gdy placówka jest czynna,
  2. pozostających w dyspozycji nauczycieli lub administracji danej szkoły - podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych i innych zajęć zleconych przez szkołę.

Sąd Najwyższy wypowiedział się też na temat sprawowania nadzoru przez nauczycieli biorąc pod uwagę wiek uczniów. Zgodnie z jego orzecznictwem:
  1. młodzieży starszej należy pozostawić więcej samodzielności. Obowiązek nadzoru ze strony szkoły nie ustaje jednak z chwilą osiągnięcia pełnoletniości lub zbliżania się do tego wieku. Należy również zawsze mieć na uwadze psychikę młodzieży, jej relacje ze środowiskiem i potencjalne niebezpieczeństwa rówieśniczej presji,
  2. względy wychowawcze przemawiają za założeniem, że nadzór nad młodzieżą starszą nie powinien być ciągły, gdyż młodym ludziom należy stwarzać warunki do znacznej samodzielności. Nadzór jest sprawowany nienależycie w sytuacji gdy w z góry znanych i długich odcinkach czasu, nie może on być wykonywany nawet sporadycznie.
Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29890 )
Array ( [docId] => 29890 )