Najnowsze przepisy dotyczące wypoczynku obowiązujące od 1 kwietnia 2016 r.

Autor: Bożena Winczewska
Data: 28-04-2016 r.

Przepisy związane z nową organizacją wypoczynku dotyczą wyjazdów planowanych m.in. przez szkoły w czasie wolnym od zajęć. Nie są to więc wycieczki szkolne, które z kolei organizowane są w ramach zajęć edukacyjnych. Sposób organizacji wycieczek uregulowany jest przez niezmienione przepisy w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Organizacja wypoczynku według nowych przepisów

Jednym z podmiotów uprawnionych do organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, są szkoły. Wypoczynek – w rozumieniu przepisów – to wyjazd organizowany w czasie wolnym od zajęć, w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku (art. 92a ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

 

W przypadku organizacji wypoczynku dyrektor szkoły zobowiązany jest:

  • zgłosić zamiar jego zorganizowania kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę szkoły – gdy wypoczynek trwa dłużej niż 3 dni,
  • zawiadomić o zamiarze zorganizowania wypoczynku organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny – gdy wypoczynek trwa nie dłużej niż 3 dni,

(art. 92d i 92e ustawy o systemie oświaty).

Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku.

Przepisy dotyczące organizacji wycieczek – bez zmian

Ramy prawne dla aktywności placówek oświatowych w zakresie organizacji wycieczek wyznaczają przepisy rozporządzenia z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się m.in. przez prowadzenie różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki organizowanych dla uczniów w ramach zajęć, w tym imprez wyjazdowych związanych z realizacją programu nauczania, takich jak zielone przedszkola, zielone szkoły itp.

Szkoła, która podejmuje działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki w formie wycieczek, zarówno tych o charakterze dydaktycznym, jak i rekreacyjnym powinna:

  • określić w swoim statucie cele i zadania właściwe dla tej działalności z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia i zasad bezpieczeństwa,
  • opracować regulamin wycieczek,
  • uwzględnić w planie pracy placówki wycieczki organizowane dla uczniów i sporządzać ich harmonogram na rok szkolny,
  • przeprowadzać wycieczki zgodnie z planem, po starannym ich przygotowaniu pod względem programowym i organizacyjnym.
Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38943 )
Array ( [docId] => 38943 )