Nowe zasady postępowania w razie wypadku podczas wypoczynku

Autor: Wysocka Marta
Data: 15-03-2016 r.

W czasie wypoczynku dzieci często dochodzi do zdarzeń o charakterze wypadku. Ze względu na dużą częstotliwość tego rodzaju zdarzeń, do ustawy o systemie oświaty wprowadzono regulacje ujednolicające procedurę postępowania w razie wypadku, który ma miejsce poza terenem przedszkola. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2016 r.

Wprowadzenie zmian w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku łączy się z dodaniem do ustawy o systemie oświaty szczegółowych regulacji dotyczących postępowania w razie wypadku mającego miejsce poza terenem przedszkola. Do zdarzeń o charakterze wypadku, które najczęściej mają miejsce podczas korzystania z dziecka z wypoczynku należą:

 • omdlenia,
 • zachorowania,
 • stłuczenia,
 • skaleczenia,
 • zwichnięcia i złamania kończyn
 • ukąszenia i użądlenia,
 • nieżyty żołądkowo-jelitowe,
 • zatrucia pokarmowe.

Szczegółowe zasady postępowania w sytuacji wypadku

W razie wypadku, kadra wypoczynku ma obowiązek niezwłocznego zapewnienia pierwszej pomocy dziecku oraz zapewnienia mu opieki. W razie potrzeby powiadamia także podmioty ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. O każdym wypadku niezwłocznie zawiadamia się:

 • rodziców dziecka, które uległo wypadkowi
 • organizatora wypoczynku,
 • kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku oraz kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku,
 • organ prowadzący przedszkole lub placówkę, dyrektora przedszkola oraz radę rodziców - w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest przedszkole,
 • prokuratora - w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego,
 • państwowego inspektora sanitarnego - w przypadku zatrucia pokarmowego, do którego doszło na terenie kraju.

Miejsce wypadku musi zostać zabezpieczone

Miejsce wypadku zostaje zabezpieczone do czasu sporządzenia protokołu powypadkowego. W postępowaniu powypadkowym może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, a w przypadku wypoczynku organizowanego przez przedszkole – także przedstawiciel organu prowadzącego.

Kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca przeprowadza postępowanie powypadkowe oraz sporządza protokół powypadkowy, który zawiera:

 • imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka, które uległo wypadkowi,
 • okoliczności wypadku,
 • działania podjęte w związku z wypadkiem,
 • skutki wypadku,
 • miejscowość lub miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół.

Za sporządzenie protokołu powypadkowego odpowiada kierownik

Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi, albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku lub osoby przez niego wskazanej, organizatora wypoczynku i kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38744 )
Array ( [docId] => 38744 )

Array ( [docId] => 38744 )