Należy zabezpieczać e-dziennik przed nieuprawnionym dostępem

Autor: Marcin Sarna
Data: 29-05-2014 r.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego dziennik lekcyjny można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Ustawa o ochronie danych osobowych mówi, że określone w niej zasady przetwarzania danych osobowych stosuje się tylko gdy szczególne przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku dzienników lekcyjnych, regulowanych rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Z rozporządzenia, które jest aktem wykonawczym do ustawy o systemie oświaty, wynika, że szkoły mogą prowadzić dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej. Może on przy tym być prowadzony równolegle z dziennikiem papierowym lub stanowić dla niego alternatywę.

Jeżeli szkoła prowadzi dziennik wyłącznie w formie elektronicznej, konieczne jest zachowanie określonych wymogów. Przede wszystkim należy:

  • kontrolować dostęp do e-dziennika (krąg uprawnionych do zapoznania się z zawartymi w nim informacjami);
  • zabezpieczać te informacje przed dostępem osób nieuprawnionych, a także przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą.

Informacje dotyczące uczniów zawarte w e-dziennikach są danymi osobowymi. Oznacza to, że mogą być przetwarzane przez szkołę (właściwie jej dyrektora, który ma status administratora danych osobowych gromadzonych w dziennikach) jedynie w takim zakresie, w jakim pozwala im na to prawo.

Szkoła przekazując login do e-dziennika rodzicom lub prawnym opiekunom pełnoletnich uczniów nie potrzebuje mieć na to zgody tych uczniów. Wynika to z faktu, że przesłanką dopuszczalności przetwarzania w szkole zwykłych danych osobowych jest konieczność zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub konieczność wykonania określonych przez prawo zadań zrealizowanych dla dobra publicznego (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). To dyrektor szkoły podejmuje decyzję o udostępnieniu rodzicom uczniów możliwości logowania się do systemu dziennika elektronicznego oraz tego, w jakim zakresie będą im udostępnione dane osobowe zgromadzone w tym dzienniku. Należy podkreślić, że taka decyzja musi być jednakowa wobec wszystkich rodziców oraz że nie można pobierać opłat za dostęp do e-dziennika.

Marcin Sarna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34971 )
Array ( [docId] => 34971 )

Array ( [docId] => 34971 )