Nie da się uniknąć przetwarzania danych osobowych

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 17-04-2014 r.

Jednym z głównych zadań szkoły jest udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zakres działań związanych z jej organizacją wymaga gromadzenia danych osobowych i ich przetwarzania. Często są to wrażliwe dane osobowe.

W wielu sytuacjach istnieje również konieczność wymiany informacji o uczniu pomiędzy nauczycielami i specjalistami. W kontekście ochrony danych osobowych w związku z udzielaniem w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy zatem wziąć pod uwagę:

 • kto i jakie informacje gromadzi,

 • jak wykorzystuje się informacje w procesie budowania systemowego wsparcia dla ucznia (zaangażowanych w nie może być wiele podmiotów).

Zakres danych osobowych, które mogą być gromadzone w szkole, także w związku z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, wynika również z przepisów szczegółowych m.in. rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Regulacje tego rozporządzenia są podstawą uprawnienia i obowiązku szkoły do gromadzenia określonych danych osobowych.

W dokumentach szkolnych gromadzi się takie informacje o uczniach jak:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • numer PESEL,

 • adres zamieszkania dziecka,

 • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),

 • adresy zamieszkania rodziców.

Dane osobowe zawarte są w takich dokumentach szkolnych jak:

 • księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu,

 • księga uczniów,

 • dzienniki zajęć,

 • arkusze ocen,

 • protokoły zebrań rady pedagogicznej.

Wskazane regulacje nakładają na rodziców obowiązek podania określonych informacji, nie ma więc potrzeby uzyskiwania zgody rodziców na ich zbieranie. W praktyce gromadzi się jednak więcej informacji niż wskazane wprost w przepisach rozporządzenia o dokumentacji szkolnej. Oczywiste jest, że uzyskanie informacji wykraczających poza zakres określony w cytowanym wyżej rozporządzeniu również ma swoje uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa. Uregulowania dotyczące ochrony danych osobowych dopuszczają bowiem przetwarzanie danych, gdy jest to konieczne dla prawnie usprawiedliwianych celów, pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34698 )
Array ( [docId] => 34698 )

Array ( [docId] => 34698 )