Zgubiony lub zniszczony dziennik trzeba będzie odtworzyć

Data: 04-03-2014 r.

Dziennik lekcyjny może zostać skradziony lub zniszczony w wyniku pożaru, powodzi, zalania pomieszczenia czy innego zdarzenia losowego, np. kradzieży. W przypadku gdy dojdzie do zniszczenia dziennika lekcyjnego można postąpić zgodnie z poniższymi krokami.

Procedura postępowania w przypadku zniszczenia dziennika lekcyjnego:

Krok 1

Nauczyciel, który stwierdził zniszczenie dziennika lekcyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły lub osobę, która go zastępuje.

Krok 2

Dyrektor szkoły wydaje zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia zapisów dziennika lekcyjnego. Robi to możliwie szybko, najlepiej w ciągu 2-3 dni od zdarzenia.

Krok 3

Komisja odtwarza dziennik lekcyjny. Dokonuje tego na podstawie:

 • zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania (np. protokołów z egzaminów klasyfikacyjnych),

 • innych dokumentów (np. protokołu z posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej),

 • zeznań świadków

Krok 4

Po odtworzeniu zapisów dziennika komisja sporządza protokół z przebiegu prac. W protokole podaje się w szczególności:

 • skład komisji,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia prac,
 • opis zniszczonego dokumentu,
 • podstawę, na jakiej odtworzono dokument.

Do protokołu załącza się zeznania świadków.

Krok 5

Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji dyrektor szkoły na piśmie informuje opowołaniu komisji i wynikach jej pracy:

 • organ prowadzący i
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Krok 6

Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji, dyrektor informuje oich wynikach:

 • uczniów klasy i ich rodziców - podczas specjalnie zorganizowanego spotkania.,
 • oraz nauczycieli - podczas zebrania rady pedagogicznej.

Krok 7

Jak najszybciej po ustaleniu sprawcy, dyrektor wymierza mu karę regulaminową.

Elżbieta Kraśnicka, nauczyciel, wizytatorka kuratorium oświaty, wcześniej dyrektor zespołu szkół


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34073 )
Array ( [docId] => 34073 )

Array ( [docId] => 34073 )