Niebezpieczne treści w intrenecie-jakie konsekwencje dla uczniów

Autor: Jacek Miklasiński
Data: 01-12-2020 r.

Do nauczyciela dotarła informacja, że w szkole są uczniowie, którzy wchodzą do na strony internetowe, gdzie rzekomo oglądają brutalne treści. Jak w takiej sytuacji powinna zareagować szkoła (dyrektor, wychowawca, pedagog) zwłaszcza w sytuacji, gdy nauka odbywa się zdalnie.

Odpowiedź:

 

W zaistniałej sytuacji należałoby przede wszystkim powiadomić o tych podejrzeniach rodziców uczniów (art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

Uzasadnienie:

W myśl przywołanego przepisu system oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny oraz wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Należy również zwrócić uwagę na art. 5 przywołanej ustawy, w myśl którego nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Za takim działaniem przemawia również przepis art. 68 ust. 6 ustawy. Zgodnie z jego treścią dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Zważywszy na to, że informacje nie są potwierdzone, a ewentualne naganne działania uczniów mają prawdopodobnie miejsce poza szkołą, to obowiązkiem dyrektora szkoły powinno być zorganizowanie spotkania z rodzicami tych uczniów i przekazanie im tych przypuszczeń. Przed podjęciem tej decyzji dyrektor powinien rozważyć, czy źródło, z którego otrzymał informacje jest zaufane i wiarygodne. Spotkania te mogą być indywidulane lub grupowe, w zależności od lokalnych uwarunkowań. Należy je prowadzić w spokojnej i przyjaznej atmosferze wskazując na to, że wynikają z troski o prawidłowy rozwój uczniów.  Pamiętajmy, że informacje są niepotwierdzone. Oprócz dyrektora w spotkaniach mogą uczestniczyć wychowawcy i pedagog szkolny. Należałoby zwrócić się do rodziców z sugestią, by systematycznie kontrolowali aktywność swoich dzieci w Internecie. Do takich działań, w mojej opinii, upoważniają również przepisy art. 44b ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie z ich treścią ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. Jednym z celów oceniania zachowania ucznia jest m.in. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. Pedagog i pozostali nauczyciele mogliby zaplanować i przeprowadzić w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego działania dotyczące bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu dla wszystkich uczniów, ale także rodziców. W dobie zdalnego nauczania powinno się to odbyć za pośrednictwem mediów elektronicznych.

Zapamiętaj:

Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).

Jacek Miklasiński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41230 )
Array ( [docId] => 41230 )