Niska frekwencja w przedszkolu a odroczenie obowiązku szkolnego

Data: 12-11-2014 r.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego powinni zapewnić regularne uczęszczania dziecka na zajęcia. Jeśli nie wywiązują się z tego zadania, to może na nich zostać nałożona kara pieniężna.

Przepisy nie przewidują konsekwencji dla dziecka realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, z powodu frekwencji poniżej 50%. Dziecko kończące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne nie otrzymuje żadnej „przepustki” ani „promowania” do szkoły. Jedynym dokumentem, jaki otrzymują jego rodzice, jest „Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”, wydawana do końca kwietnia w ostatnim roku wychowania przedszkolnego.

Przez niespełnienie ww. obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w przedszkolu.

Środkiem przymuszającym dla wyegzekwowania obowiązku zapewnienia dziecku rocznego przegotowania przedszkolnego jest grzywna nałożona na rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przez organ egzekucyjny. Grzywna nakładana może być wielokrotnie, z tego samego tytułu, aż do osiągnięcia pożądanego skutku albo wyczerpania górnej granicy kwoty, przewidzianej do nałożenia w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dyrektor powinien uczulić wychowawców już w listopadzie (czyli w czasie przekazywania rodzicom wstępnej diagnozy dzieci), aby zwrócili uwagę rodziców, jakie konsekwencje niesie za sobą częsta nieobecność przedszkolaków na zajęciach. Jeśli dziecko regularnie choruje, warto także poinformować rodziców o możliwości ubiegania się o odroczenie obowiązku szkolnego dla niego (na wniosek rodziców).

Wanda Pakulniewicz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36012 )
Array ( [docId] => 36012 )

Array ( [docId] => 36012 )