O ubezpieczeniu NNW ucznia na szkolnej wycieczce decydują rodzice

Autor: Michał Kowalski
Data: 02-12-2015 r.

Uczeń, który wyjeżdża z nauczycielami poza teren szkoły (np. wycieczka jednodniowa, wyjście do kina czy teatru) nie musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli dozna szkody w trakcie wycieczki szkolnej, wówczas odpowiedzialność odszkodowawczą poniesie organ prowadzący.

W aktualnym stanie prawnym uczniowie biorący udział w wycieczce krajowej nie muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowa ubezpieczenia może być zawierana wyłącznie z woli rodziców (opiekunów prawnych). Brak obowiązku nie oznacza jednak, że takie ubezpieczenie nie jest możliwe. Zawarcie umowy ubezpieczenia będzie jednak zależało od woli rodziców (opiekunów prawnych) uczniów. W razie doznania wypadku przez dziecko odpowiedzialność za powstałą szkodę będzie rozpatrywana według ogólnych zasad prawa cywilnego.

Organ prowadzący ponosi odpowiedzialność za wypadek podczas wycieczki szkolnej, ponieważ to na nim spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Gdy wskutek niezapewnienia tych warunków dojdzie do wypadku, wówczas przeciwko organowi prowadzącemu może zostać wytoczone powództwo o zapłatę odszkodowania za szkodę lub zadośćuczynienia za krzywdę.

Odpowiedzialność organu prowadzącego obejmuje również szkody wyrządzone przez uczniów, którym nie można przypisać winy z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego. W tym zakresie uwolnienie się od odpowiedzialności możliwe jest jedynie poprzez wykazanie, że szkoda powstałaby także, gdyby uczyniono zadość obowiązkowi nadzoru albo gdyby szkoda powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru.

Jeżeli winę za dane zdarzenie można przypisać dyrektorowi szkoły bądź określonemu nauczycielowi, wówczas osoby te jako pracownicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności materialnej przez swojego pracodawcę, czyli szkołę. W przypadku winy nieumyślnej ich odpowiedzialność ograniczy się do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli do wypadku doszło z winy umyślnej, wówczas takie ograniczenie nie obowiązuje.

Obligatoryjny jest wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Michał Kowalski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38130 )
Array ( [docId] => 38130 )