Przemoc nauczyciela wobec uczniów – obowiązki dyrektora szkoły

Data: 14-05-2015 r.

Dyrektor szkoły po otrzymaniu informacja o stosowaniu przez nauczycieli przemocy wobec uczniów musi niezwłocznie podjęć działania wyjaśniające, interwencyjne i zapobiegawcze. Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pobytu wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły. Zgodnie z Kartą Nauczyciela za stosowanie przemocy nauczyciel może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada zarówno dyrektor szkoły, jak i nauczyciele – sprawowanie nadzoru nad rzetelnym wywiązywaniem się z powierzonych zadań wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły, który musi w trybie natychmiastowym reagować na informację o stosowaniu przemocy wobec uczniów. Jakiekolwiek formy przemocy stanowią naruszenie praw uczniów, za które nauczyciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z regulacjami Karty Nauczyciela (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Pierwszym działaniem dyrektora szkoły jest próba wyjaśnienia

Dyrektor szkoły nie może zignorować informacji o stosowaniu przemocy przez nauczycieli. Pierwszym krokiem w interwencji powinno być przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem podejrzanym o stosowanie siły fizycznej wobec uczniów. Rozmowa z uczniem nie powinna odbywać się w obecności nauczyciela – nie musi przeprowadzać jej dyrektor szkoły, spotkanie może być przeprowadzone przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa

Jeżeli zarzut zostanie potwierdzony, konieczne jest zobowiązanie nauczyciela do zaprzestania nagannego zachowania. Dyrektor szkoły powinien zaznaczyć, że za podobne czyny Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli kary dyscyplinarne (art. 75 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Problem należy omówić na zebraniu rady pedagogicznej

Sprawując nadzór pedagogiczny dyrektor musi dążyć do tego, aby nauczyciele mieli świadomość odpowiedzialności dyscyplinarnej, na którą wskazuje Karta Nauczyciela oraz odpowiedzialności karnej za naruszenie nietykalności cielesnej ucznia. Związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obowiązki dyrektora szkoły być realizowane ze szczególną troską – w przypadku zaniedbań, do odpowiedzialności zostanie pociągnięty także dyrektor.

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli

Kary dyscyplinarne za uchybienie godności zawodu nauczyciela albo obowiązkom, które wymienia Karta Nauczyciela, nie są wymierzane przez dyrektora szkoły, ale przez komisję dyscyplinarną. Komisja może wymierzyć następujące kary:

  • naganę z ostrzeżeniem
  • zwolnienie z pracy;
  • zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania;
  • wydalenie z zawodu nauczycielskiego

(art. 76 ust. 1 Karta Nauczyciela)

Marta Wysocka, specjalistka z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37149 )
Array ( [docId] => 37149 )

Array ( [docId] => 37149 )