Sposoby na ocenę gotowości szkolnej 6 – latka

Data: 24-06-2013 r.

Ocena gotowości szkolnej 6-latka jest wypadkową wielu wzajemnie warunkujących się czynników: dotychczasowych doświadczeń, poziomu zaspokojenia jego potrzeb poznawczych i emocjonalnych, stawianych wymagań, tzw. „punktualności zdarzeń”.

Proces przygotowania dziecka do sprostania wymaganiom szkoły przebiega w toku całego jego rozwoju, od chwili urodzenia. Nabywanie jednych umiejętności warunkuje możliwość nabywania kolejnych np. w miarę rozwoju dziecko:

 
 • staje się coraz bardziej aktywne,
 • eksploruje coraz większą przestrzeń,
 • stopniowo poznaje właściwości przedmiotów poprzez manipulowanie nimi,
 • zwiększa samodzielność,
 • nabywa doświadczenia,
 • doskonali stopniowo sprawność chwytu przygotowując się w ten sposób do wykonywania coraz bardziej precyzyjnych, celowych ruchów, stanowiących na dalszym etapie podstawę do sprawnego posługiwania się długopisem przy pisaniu.

Aby nabyć umiejętność samodzielnego, poprawnego pisania dziecko musi najpierw:

 • prawidłowo rozpoznawać i realizować dźwięki płynące z otoczenia, także dźwięki mowy;
 • opanować graficzny obraz poszczególnych głosek tj. poznać litery;
 • odtwarzając kolejne głoski w wyrazie zapisać litery według właściwego porządku w słowie.

Gotowość szkolna to taki poziom rozwoju dziecka, który pozwoli mu sprostać wymaganiom szkoły, zdobywać wiedzę i podjąć efektywną naukę kolejnych umiejętności w nowych warunkach. Należy przy tym pamiętać, że rozwój każdego dziecka przebiega indywidualnie, w sposób właściwy dla konkretnego dziecka, a proces ten uwarunkowany jest wieloma czynnikami, takimi jak:

 1. indywidualne predyspozycje dziecka (czynniki biologiczne np. płeć, stan zdrowia, własna aktywność dziecka, jego cechy psychiczne),

 2. uwarunkowania zewnętrzne, w tym:

 • warunki funkcjonowania rodziny (kulturalne, społeczne, ekonomiczne, style wychowawcze rodziców), a także

 • wcześniejsze oddziaływania edukacyjne wobec dziecka np. uczęszczanie do przedszkola.

Rozważanie gotowości szkolnej dziecka w kontekście przekraczania progów edukacyjnych, zmiany środowisk edukacyjnych (przedszkole – szkoła), wymaga wieloaspektowego podejścia i oceny:

 1. dotychczasowego sposobu nabywania przez dziecko kompetencji i znajomości czynników wpływających na rozwój dziecka (np. choroby, sytuacja rodzinna, fakt uczęszczania do przedszkola),
 2. jak dziecko funkcjonuje obecnie – co wie, umie, potrafi, jakie są jego mocne i słabe strony, w jaki sposób dziecko wykorzystuje aktualne zasoby, czy wymaga wsparcia, czy korzysta z pomocy innych,
 3. dalszego rozwoju dziecka w kontekście stawianych mu wymagań dotyczących nauki w szkole (z uwzględnieniem indywidualnego potencjału, a także przewidywania funkcjonowania dziecka przy zapewnieniu mu odpowiedniego wsparcia, jeśli tego wymaga).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29875 )
Array ( [docId] => 29875 )