W przedszkolu powinien funkcjonować regulamin wycieczek

Autor: Elżbieta Bukowiecka-Górny
Data: 10-02-2015 r.

Dyrektor powinien zebrać wszystkie przepisy dotyczące organizacji wycieczek przedszkolnych w jednym dokumencie i stworzyć regulamin wyjść z dziećmi. Warto także przekazać nauczycielom, jakie dokumenty przed organizacją wycieczki i po jej zakończeniu powinni przedłożyć dyrektorowi.

Wycieczki przedszkolne organizowane są przez dyrektora i nauczycieli przy współpracy z rodzicami, biurem podróży lub z organem prowadzącym w zakresie finansowania i udostępniania środka transportu. Na początku września wychowawcy grup i dyrektor ustalają harmonogram wycieczek na dany rok szkolny. Jest on integralną częścią rocznego planu wychowawczo-dydaktycznego. Terminy i sposób realizacji wycieczek grono pedagogiczne uszczegóławia w ciągu roku. W lutym warto dokładnie opracować plany wycieczek na kolejny semestr.

 

Zadania dyrektora przedszkola związane z organizacją wycieczek są elementem prowadzenia nadzoru pedagogicznego. Dlatego powinien on dopilnować, by nauczyciele już podczas planowania wycieczek szczegółowo opracowali ich trasy, znali cele wychowawcze i edukacyjne określonych wyjść, rodzaj transportu i sposób wyżywienia dzieci.

Jeśli przedszkole zamierza prowadzić działalność krajoznawczo-turystyczną w sposób zorganizowany wszelkie sprawy związane z ich organizacją należy określić w regulaminie wycieczek i imprez.

Jednym z najważniejszych dokumentów będących załącznikiem do regulaminu jest karta wycieczki, którą dyrektor zobowiązany jest zaakceptować przed planowanym wyjściem.

Do karty należy załączyć harmonogram wycieczki. Powinien on określać datę i godzinę wyjścia z przedszkola i planowany czas powrotu, liczbę kilometrów i miejscowość, do której wycieczka się odbędzie. Do karty należy dołączyć również listę osób uczestniczących, zakres zadań opiekunów i kierownika wycieczki, zgodę rodziców na udział dzieci w wyjściu oraz rachunki wydatków.

Przepisy nie zwalniają ze sporządzania karty wycieczki nawet wówczas, gdy ma się ona odbyć w tej samej miejscowości, w której znajduje się przedszkole. W dokumentacji wycieczki powinno znaleźć się także jej podsumowanie, czyli ocena stopnia realizacji programu oraz rozliczenie finansowe.

W przedszkolach niepublicznych wszelkie zasady organizowania wycieczek nie różnią się od zasad obowiązujących w przedszkolach publicznych.

Elżbieta Bukowiecka-Górny, dyrektor przedszkola

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36535 )
Array ( [docId] => 36535 )