Zajęcia prowadzone przez osoby spoza szkoły

Data: 08-10-2013 r.

Do szkół zaprasza się specjalistów z zewnątrz − terapeutów, trenerów, strażników miejskich czy nawet policjantów. Mają urozmaicić, ożywić zajęcia, dać przykład z życia. Nauczyciele prowadzący lekcje zgodnie z planem są zazwyczaj proszeni o opuszczenie sali, aby dać uczniom większą swobodę wypowiedzi, „otwarcia się”. Uwaga, takie praktyki są niezgodne z przepisami.

W czasie zajęć z uczniami, prowadzonych przez osobę z zewnątrz zaproszoną przez szkołę, obecność nauczyciela jest konieczna. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

Nauczyciel realizuje swoje zadania rzetelnie

Z zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela łączy się przyjęcie określonych zadań, obowiązków i odpowiedzialności. Zgodnie z przepisami, nauczyciele zobowiązani są rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia powinni oni realizować:

  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, w określonym wymiarze,
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Ich zadania powinien określić statut szkoły.

Wszystkie zajęcia szkolne muszą przebiegać pod opieką nauczyciela

Wszystkie zajęcia w szkole muszą być prowadzone pod nadzorem nauczycieli. Zasada ta obowiązuje także podczas przerw w zajęciach. Osobie z zewnątrz, zaproszonej do wygłoszenia w czasie zajęć prowadzonych przez nauczyciela prelekcji czy poprowadzenia warsztatu, nie można powierzać opieki nad uczniami i czynić ją odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów. Jej obecność w klasie nie zwalnia nauczyciela z jego obowiązków, w tym do podejmowania odpowiednich działań, gdy pojawiają się sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniom. Osoba prowadząca warsztaty powinna uwzględnić obecność nauczyciela w klasie i poprowadzić je w taki sposób, by uzyskać oczekiwany aktywny w nich udziału.

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29908 )
Array ( [docId] => 29908 )

Array ( [docId] => 29908 )