Komu przysługuje dzień wolny za święto w sobotę

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 23-10-2017 r.

W tym roku święto 11 listopada przypada w sobotę. Zgodnie z przepisami prawa pracy w takiej sytuacji dyrektor powinien wyznaczyć dla pracowników inny dzień wolny. Ten dzień będzie przysługiwał jednak wyłącznie pracownikom niepedagogicznym, co więcej – nie wszystkim. Poznaj zasady udzielania dnia wolnego związku ze świętem przypadającym w sobotę.

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy każdego pracownika o osiem godzin. Nie oznacza to jednak, że zawsze dzień świąteczny przypadający w sobotę uprawni do odebrania dnia wolnego.

Odbiór dnia wolnego nie dla nauczycieli

 

W przypadku nauczycieli czas pracy określają przepisy ustawy Karta Nauczyciela. Czas pracy nauczyciela pełnozatrudnionego wynosi do 40 godzin tygodniowo w 5-dniowym tygodniu pracy. Dniem wolnym dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy może być każdy inny dzień w tygodniu niż niedziela. W praktyce o dniach wolnych od pracy w przypadku danego nauczyciela decyduje dyrektor przedszkola, określając organizację pracy szkoły, i jest to zazwyczaj sobota. Nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny (lub wynagrodzenie) tylko wówczas, jeżeli pracował w dniu wolnym lub w święto przypadające w tygodniu w dniu innym niż dzień wolny od pracy.

Nauczyciele zatrudnieni na podstawie Karty Nauczyciela nie są uprawnieni do dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę. Karta Nauczyciela nie przewiduje okresów rozliczeniowych, a z tego wynika, że ustalony 5-dniowy tydzień pracy może ulec skróceniu wtedy, kiedy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto.

Pracownicy niepedagogiczni – dzień do odbioru

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy czas pracy pracownika niepedagogicznego przedszkola nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, zaś każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin. Jeśli zatem dzień ustawowo wolny od pracy (święto) przypadnie w jedną z sobót, pracownik ma skrócony tydzień pracy.

Prawo do dnia wolnego zależy od rozkładu czasu pracy pracownika

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy udzielenie dodatkowego dnia wolnego w danym okresie rozliczeniowym jest ściśle powiązane z rozkładem czasu pracy takich pracowników. Sytuacja pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jest zatem uzależniona od tego, czy wykonuje pracę codziennie, czy tylko w niektóre dni tygodnia.

Tabela: Dzień wolny za święto przypadające w sobotę dla pracownika zatrudnionego na część etatu

praca wykonywana codziennie

 

praca wykonywana przez niektóre dni tygodnia

W sytuacji, gdy pracownik niepedagogiczny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy świadczy pracę codziennie od poniedziałku do piątku i w wolną dla niego sobotę przypada święto, to dyrektor przedszkola będzie musiał wyznaczyć mu dodatkowy dzień wolny za święto przypadające 11 listopada 2017 r. i 6 stycznia 2018 r.

W przypadku gdy rozkład czasu pracy pracownika niebędącego nauczycielem zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy jest zaplanowany tak, że przewiduje wypracowanie pełnego wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej liczby dni wolnych w danym okresie rozliczeniowym, to dyrektor przedszkola nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego dnia wolnego.

… nawet jeżeli pracownik korzysta wtedy z urlopu

W przypadku gdy dzień wolny od pracy za święto przypada w okresie usprawiedliwionej nieobecności, wówczas uważa się, że pracownik go „wykorzystał”, ponieważ nie świadczył w tym dniu pracy. Dotyczy to również urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Inaczej w przypadku choroby

W innej sytuacji pozostaje pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim w święto przypadające w sobotę lub w dniu wyznaczonym jako dzień odbioru dnia wolnego za to święto.

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy. Jeśli zatem pracownik w dniu święta jest niezdolny do pracy z powodu choroby, to ma prawo otrzymać dzień wolny od pracy, jeżeli ten sumuje się z dniem choroby. 

Agnieszka Kosiarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40724 )
Array ( [docId] => 40724 )