Czy zajęcia rozwijające uzdolnienia to zajęcia wynikające z zadań statutowych

Autor: Michał Kowalski
Data: 11-12-2017 r.

Nieco w cieniu reformy rozpoczętej 1 września 2017 r/ pozostawała istotna zmiana w przepisach Karty Nauczyciela, dotycząca czasu pracy nauczycieli i związana z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nowe regulacje mają istotne znaczenie w kontekście obowiązkowego pensum nauczyciela. Sprawdź, co się zmieniło.

Przypomnijmy, że w ramach 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy nauczyciel realizuje:

 
  • zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (tzw. pensum),
  • inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,
  • zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Na wysokość wynagrodzenia nauczyciela wpływ ma wymiar jego pensum. Oznacza to, że zajęcia i czynności realizowane w ramach zadań statutowych szkoły nie są zajęciami płatnymi i ich przydzielenie w ramach 40-godzinnego czasu pracy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia nauczyciela.

Dotychczasowa praktyka wskazywała na częste uznawanie zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej za zajęcia realizowane w ramach statutowych szkoły. Zajęcia te nie dawały więc prawa do dodatkowego wynagrodzenia. Od 1 września 2017 r. sytuacja uległa zmianie.

W Karcie Nauczyciela widnieje bowiem wyraźne zastrzeżenie, zgodnie z którym zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są realizowane w ramach zadań statutowych szkoły, a co za tym idzie – należy je uwzględniać w nauczycielskim pensum.

Dotyczy to także zajęć rozwijających uzdolnienia, które dotychczas dość często były przydzielane w ramach zadań statutowych szkoły.

Katalog zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia m.in.:

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
  • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
  • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia nie mogą być zaliczone do tzw. innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych przedszkola, do realizacji których można zobowiązać nauczyciela w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Są to bowiem zajęcia prowadzone w ramach udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZASTOSUJ!

Przydział zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze powinien nastąpić w formie godzin ponadwymiarowych, a nauczycielowi niepełnowymiarowemu – poprzez zawarcie porozumienia zmieniającego obowiązującego w okresie realizacji zajęć specjalistycznych.

Michał Kowalski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40800 )
Array ( [docId] => 40800 )