Arkusz ocen - najważniejszy dokument przebiegu nauczania

Data: 24-06-2013 r.

Arkusz ocen to jedyny dokument, który zawiera informacje o całym przebiegu nauczania ucznia – od pierwszego do ostatniego dnia pobytu w szkole. Na podstawie arkuszy ocen wydaje się duplikaty świadectw, odpisy, zaświadczenia. Dlatego tak istotne jest jego prawidłowe wypełnienie.

Arkusz ocen ucznia zakłada wychowawca klasy lub inna wskazana przez dyrektora osoba każdemu uczniowi tuż po przyjęciu go do szkoły i prowadzi systematycznie aż do ukończenia nauki w danej szkole (§ 12 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; dalej jako rozporządzenie). Arkusze ocen uczniów przechowuje się oddzielnie dla każdej klasy wraz ze spisem uczniów do czasu ukończenia przez nich szkoły.

Odcisk pieczęci i podpisy

Arkusze ocen wydawane przez szkołę opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły powinien być wyraźny. Arkusze ocen podpisują osoby wskazane na drukach (§ 14 ust.7 i 10 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych).

Zmiana klasy, przejście do innej szkoły i przyczyna opuszczenia szkoły

W przypadku:

  • zmiany klasy przez ucznia – jego arkusz jest przekazywany nowemu wychowawcy,
  • przejścia ucznia do innej szkoły – przesyła się do tej szkoły lub wydaje za pokwitowaniem rodzicom, opiekunom albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza. Oryginał zawsze zostaje w szkole (§ 12 ust. 8 rozporządzenia).

W arkuszach ocen w miejscu przeznaczonym na wpisanie przyczyny opuszczenia szkoły nauczyciele często wpisują: „odebrał dokumenty”. Jest to błędny zapis, gdyż to z reguły skutek, a nie przyczyna. Najczęstszymi przyczynami opuszczenia szkoły są:

  • brak otrzymania promocji do następnej klasy,
  • zmiana szkoły.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30031 )
Array ( [docId] => 30031 )

Array ( [docId] => 30031 )