„Bieżąca praca z uczniem” tylko po wnikliwej obserwacji i diagnozie

Data: 13-11-2013 r.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczno kładzie nacisk na bezpośrednią pracę nauczyciela z uczniem. Biurokrację ma zastąpić indywidualna „bieżąca praca z uczniem” – jak określa ją rozporządzenie w sprawie organizacji pomocy.

Podstawowym sposobem poznania uczniów, wskazanym również jako szczególne zadanie nauczycieli i specjalistów jest obserwacja. Aby rozpoznać potrzeby uczniów, nauczyciel może też wykorzystać:

 • wywiady,

 • ankiety,

 • rozmowy z uczniami i ich rodzicami,

 • rozmowy z nauczycielami i pracownikami szkoły.

Dla bieżącej pracy z uczniem ważnym źródłem wiedzy jest również analiza wytworów uczniów:

 • wypracowań,

 • prac plastycznych,

 • analiza sposobu prowadzenia zeszytów,

 • sprawdziany umiejętności.

Wiele informacji o uczniach można uzyskać poprzez analizę dokumentacji szkolnej, takiej jak:

 • dzienniki (np. analiza frekwencji, bieżące oceny uzyskiwane przez uczniów);
 • wyniki klasyfikacji i promocji;
 • wyniki sprawdzianów i egzaminów lub dokumentacji dostarczonej przez rodziców (orzeczenia, opinie, zaświadczenia, informacje o gotowości szkolnej itp.).

  W rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych należy więc przede wszystkim wziąć pod uwagę:

  • w oddziałach przedszkolnych - ocenę gotowości szkolnej dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
  • w klasach I−III – rozpoznanie przyczyn trudności w nauce (ryzyko dysleksji);
  • w klasach IV−VI - obserwacja dzieci z grupy ryzyka dysleksji w aspekcie utrzymywania się trudności szkolnych (diagnoza dysleksji);
  • w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej − zaangażowanie do aktywnej samodzielnej pracy nad pokonywaniem problemów.

  W ocenie gotowości szkolnej dziecka należy wziąć pod uwagę miedzy innymi:

  • poziom rozwoju fizycznego (także stan zdrowia),
  • ogólną sprawność ruchową,
  • świadomość własnego ciała,
  • sprawność w zakresie małej motoryki, precyzję ruchów, ocenę chwytu narzędzia do pisania,
  • lateralizację (czynnościowa asymetria ciała ludzkiego, wyrażająca się większą sprawnością narządów położonych po jednej ze stron ciała),
  • koordynację wzrokowo-ruchową,
  • ocenę funkcjonowania narządów wzroku i słuchu,
  • umiejętności w zakresie spostrzegawczości wzrokowej i funkcji słuchowo-językowych (analiza i synteza),
  • rozwój poznawczy, wiedzę o otaczającym świecie,
  • poziom umiejętności matematycznych,
  • sposób komunikowania się, w tym poprawność artykulacyjną,
  • orientację w przestrzeni i na płaszczyźnie,
  • pamięć,
  • uwagę i koncentrację dziecka na zadaniu,
  • tempo pracy,
  • samodzielność dziecka w zakresie samoobsługi,
  • poziom rozwoju społeczno-emocjonalnego − sposób radzenia sobie z emocjami np. w sytuacji porażki,
  • relacje z innymi dziećmi i dorosłymi,
  • zainteresowanie proponowanymi zadaniami,
  • ogólną ciekawość poznawczą, zainteresowania i uzdolnienia.


  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz.532).

  Marzenna Czarnocka
  , dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej


  Zobacz także:


  Szczegółowe wskazówki na temat bieżącej pracy z uczniem znajdują się w poradniku dla dyrektorów szkół Bezpieczniej w szkole.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 30092 )
  Array ( [docId] => 30092 )