Data klasyfikacyjnej rady pedagogicznej na świadectwie szkolnym

Data: 21-06-2013 r.

Na świadectwie wpisuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników promocji albo klasyfikacji i promocji tylko w przypadku, gdy uczeń przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie, w zależności od wyników klasyfikacji rocznej, promocji do klasy programowo wyższej. Uczeń, który ukończył szkołę podstawową otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Nie wszyscy uczniowie muszą otrzymać świadectwo z tą datą. Uczniom, którzy nie byli klasyfikowani i ci, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali oceny niedostateczne z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, mogą zdawać egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe (§17 ust. 1 i 2 oraz §21 ust. 1 rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r.). Egzamin przeprowadza się:

 • klasyfikacyjny nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
 • poprawkowy w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

  W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia. Od czerwca obowiązują nowe przepisy o nadzorze pedagogicznym!

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »
  Array ( [docId] => 30029 )
  Array ( [docId] => 30029 )

  Array ( [docId] => 30029 )