Klasyfikacja roczna: Ucznia można promować tylko do klasy programowo wyższej

Data: 11-06-2013 r.

Zbliża się czas rocznej klasyfikacji uczniów. Zasady klasyfikacji i promowania szczegółowo opisane są w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r. Ogólne wytyczne znają wszyscy. Warto jednak zastanowić się nad sytuacjami, które w praktyce rodzą wiele wątpliwości. Jedną z nich jest problem, czy bardzo zdolny uczeń np. kl. I szkoły podstawowej może zostać promowany od razu do kl. III?

Ucznia np. klasy pierwszej można promować w ciągu roku szkolnego tylko do klasy programowo wyższej, a zatem do klasy drugiej. Uczeń może uzyskać taką promocję, jeśli spełnione zostaną następujące warunki (§ 20 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r.):

 
  1. do dyrektora szkoły zostanie złożony wniosek w sprawie promowania ucznia do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego przez rodziców lub wychowawcę klasy,

  2. rodzice ucznia lub wychowawca klasy (w zależności od tego kto złoży wniosek), wyrażą zgodę na promocję śródroczną,

  3. rada pedagogiczna postanowi o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.

Każdy uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy wyższej

Uczniowie klasyfikowani są w wyniku podsumowania ich osiągnięć edukacyjnych i zachowania - okresowo i w danym roku szkolnym. Uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej zawsze otrzymują promocję do klasy programowo wyższej. Ich śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisującymi poziom opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazującymi potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia.

Uczniowie szczególnie zdolni

Jeśli uczeń radzi sobie w szkole lepiej niż jego rówieśnicy i jest uzdolniony, istnieje możliwość promowania go do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego. Przepisy wskazują taką możliwość w stosunku do uczniów klasy I i II szkoły podstawowej (§ 20 ust. 2 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 30 kwietnia 2007 r.). Zgodnie z nimi rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego:

  1. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),

  2. po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30022 )
Array ( [docId] => 30022 )