Dyrektor sprawdza kompletność i poprawność dokumentacji nauczania 

Data: 29-05-2013 r.

W czerwcu, oprócz zadań cyklicznych, dyrektor szkoły ma dodatkowe obowiązki organizacyjne, związane z zamknięciem roku szkolnego. Jednym z nich jest zebranie właściwie wypełnionej dokumentacji przebiegu nauczania.

Nauczyciele uzupełniają dokumentację przebiegu nauczania i przekazują ją dyrektorowi szkoły, zanim rozpoczną się wakacje. Dyrektor upewnia się, że poprawnie i kompletnie wypełniono m.in.:
  1. dzienniki zajęć lekcyjnych (zajęć wychowawczych),
  2. arkusze ocen z załączonymi protokołami egzaminów klasyfikacyjnych/sprawdzianów wiadomości i umiejętności przeprowadzonych w wyniku wniesionego zastrzeżenia,
  3. dzienniki zajęć dodatkowych,
  4. dzienniki zajęć psychologa, pedagoga, logopedy i innych specjalistów szkoły,
  5. dokumentację czynności związanych z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  6. zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
  7. zbiór protokołów rady pedagogicznej (prowadzony na bieżąco),
  8. zaktualizowaną księgę uczniów, w której odnotowano „ruch uczniów” (datę ukończenia szkoły lub datę i przyczynę opuszczenia szkoły),
  9. uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły,
  10. protokoły egzaminów klasyfikacyjnych/poprawkowych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności przeprowadzonych w wyniku wniesionego zastrzeżenia.

Wpisy w dzienniku lekcyjnym są podstawą wypełnienia arkuszy ocen, a arkusze - świadectw. Dokumenty te muszą być zgodne. Dane osobowe uczniów i rodziców wpisane w księdze uczniów muszą być zgodne z danymi w dzienniku i arkuszu. Za dokumentację nauczania odpowiada dyrektor szkoły.Wanda Pakulniewicz
, kuratorium oświaty
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30009 )
Array ( [docId] => 30009 )